Bakalářské práce obhájené v ak. roce 2012/13

Metody identifikace stabilních dynamických systémů 1. řádu s dopravním zpožděním
Vedoucí: doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.
Cílem bylo implementovat a prakticky ověřit vlastnosti několika metod identifikace pro stabilní dynamické systémy 1. řádu s dopravním zpožděním. Pro aplikaci těchto metod identifikace byla použita simulovaná data. Pro implementaci těchto metod byl použit výpočtový software Matlab se simulačním prostředím Simulink.
 
Použití evolučních optimalizačních technik k řešení NP úplných problémů
Bakalářská práce je zaměřená na používání evolučních optimalizačních technik k řešení NP úplných problémů. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány: NP úplnost, vybrané NPC problémy a evoluční algoritmy. V praktické části jsou implementovány a optimalizovány jednotlivé metody evolučních technik. Tyto metody jsou dále aplikovány na ukázkových NP problémech a závěrem jsou porovnány jejich účinnosti.
 
Zařízení pro vyhodnocení stylu jízdy řidiče
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednotky pro vyhodnocování stylu jízdy řidiče pomocí akcelerometru. Teoretická část je věnována akcelerometrům a využití informace z akcelerometru pro posouzení stylu jízdy řidiče. Praktická část obsahuje návrh a vlastní realizaci zařízení a také sérii testování s vyhodnocením stylu jízdy.
 
Řídicí jednotka pneumatického systému
Práce se věnuje návrhu a realizaci řídící jednotky pneumatického systému. Pneumatický systém je tvořen větrným tunelem s dvěma ventilátory, první ventilátor vhání vzduch do větrného tunelu, čímž roztáčí druhý ventilátor. Řídící jednotka je doplněna o měřící systém, který měří rychlost otáčení obou ventilátorů. Řídící jednotka dále zajišťuje ovládání příkonu jednoho ventilátoru pomocí PWM signálu, komunikaci s ovládacím panelem včetně LCD displeje, generování a měření signálů pro připojení externího regulátoru a umožňuje komunikaci prostřednictvím USB.
 
Simulátor dynamických systémů na AMiNI4DS
Vedoucí: doc. Ing. František Dušek, CSc.
Tato práce se zabývá vytvořením sady programů pro řídicí systém AMiNi4DS pro simulaci různých dynamických SISO systémů. Vstupy a výstupy matematického modelu systému budou připojeny na napěťové vstupy a výstupy řídicího systému. Matematický model bude realizován jako diskrétní stavový s minimální dosažitelnou periodou vzorkování. Programy pro AMiNi4DS budou umožňovat zobrazení aktuálních napětí vstupů a výstupů na vestavěném LCD zobrazovači. Sada programů bude vytvořena v prostředí programu DetStudio. Zadávání konkrétních systémů s volbou řádu bude realizováno pomocí GUI v programu MATLAB. Dynamické systémy se v MATLABu budou vkládat formou spojitého popisu systému.
 
Dálkové ovládání inteligentního domu
Bakalářská práce se zabývá dálkovým ovládáním spotřebičů inteligentního domu. Všechny řídící jednotky jsou navrženy ve vývojovém prostředí Arduino. V teoretické části jsou blíže popsány jednotlivé způsoby komunikace mezi uživatelem a koncovým zařízením a popis všech použitých senzorů. Praktická část se zabývá návrhem řídicích jednotek a jejich programů.
 
Elektronická řídící jednotka pohonu podvozku mobilního robota
Práce se v první části zabývá stručným popisem různých typů podvozků, elektrických pohonů, způsobu řízení elektrických motorů a snímačů úhlu natočení jejich výstupní hřídele. V druhé části je popsána vlastní konstrukce řídící jednotky pohonu podvozku mobilního robota a dalších nezbytných obvodů potřebných pro správnou funkci celého robota. V závěru práce je stručně popsán program, který se stará o příjem dat a samotné řízení pohonu.
 
Elektronická zabezpečovací a monitorovací jednotka
Tato práce se zabývá elektronickou ostrahou budov. Hlavním předmětem je konstrukce zabezpečovací jednotky, která umožňuje připojení běžně vyráběných zabezpečovacích čidel a poplachových zařízení. Zmiňovanou zabezpečovací jednotku je možné ovládat prostřednictvím ovládací klávesnice, která dále slouží k monitorování stavů ve střeženém objektu. Konstrukce ovládací klávesnice je také předmětem této práce.
 
Konstrukce a řízení kvadrokoptéry
Práce se zabývá konstrukcí a stabilizací létajícího robotu s dálkovým ovládáním letu, který je realizován na hardwarové platformě typu kvadrokoptéra. Obsahuje teoretický úvod a praktické řešení většiny problémů týkajících se dané problematiky.
 
Laboratorní model automatické mycí linky pro automobily
Cílem této práce je vytvořit model mycí linky pro automobily a to jak mechanickou část, tak elektronickou. Velikost modelu bude úměrná skutečné mycí lince v poměru 1:18. Řídicí systém bude tvořen mikroprocesorem.
 
Laboratorní úlohy pro PLC Siemens
Práce se zabývá problematikou řízení procesů pomocí programovatelných logických automatů. Výsledkem snažení je vytvoření výukového materiálu pro programování PLC Siemens. Po osvojení dovedností, jež práce předkládá, bude čtenář schopen naprogramovat základní software pro PLC a získá přehled o vývojovém prostředí Step7 a WinCC Flexible 2008. Součástí práce je i vzorové řešení zadané úlohy.
 
Návrh a realizace výukového modelu Kulička na tyči
Obsahem práce je tvorba řídicího systému pro výukový model Kulička na tyči od samotného návrhu přes tvorbu desek plošných spojů, naprogramování mikroprocesoru ATmega8 po způsob ovládání modelu. Zahrnuje popis použitých elektronických prvků jako jsou snímače a obvody pro uživatelské rozhraní, popis použitých signálů a obvodů procesoru ATmeaga.
 
Servomechanismus s analogovým PID regulátorem
Cílem této práce byl návrh a realizace analogového PID regulátoru, který pomocí PWM signálu ovládá servopohon.
 
Laboratorní úloha "PLC Tecomat FOXTROT - OPC server"
V práci je popsána teorie logického řízení, programovatelné logické automaty, programovací jazyky programovatelných logických automatů a standard OPC. Cílem práce bylo vytvořit laboratorní úlohu s automatem Tecomat Foxtrot CP-1005 pracující s OPC. K tomu je využit model mísicí jednotky.
 
Simulátor chování uzavřeného regulačního obvodu
Cílem práce bylo pomocí GUI ve výpočetním prostředí Matlab navrhnout aplikaci Simulátor chování regulačního obvodu. Teoretická část je věnována teorii automatického řízení, problematice simulace a popisu výpočetního sytému Matlab. V praktické části je popsána aplikace jako celek, jak ji ovládat, jaké parametry je moţno zadávat do editačních polí a jsou uvedeny příklady, které mohou slouţit jako laboratorní úlohy pro studenty.
 
Geneze pevných disků jakožto základní součásti PC
Vedoucí: doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.
V bakalářské práci je popsán princip činnosti pevných disků, technologie zápisu na pevný disk, fyzická a logická struktura disků. Je zde zmíněna i historie, vývoj disků a jejich rozhraní. Dále je provedeno malé porovnání pevných disků u stolních počítačů a notebooků. Mezi zajímavé kapitoly také patři budoucnost a vývoj pevných disků v několika dalších letech. Mezi poslední kapitoly patří správné zacházení s pevnými disky a porovnání životnosti dat na HDD a DVD. V praktické části jsou testovány pevné disky různého stáří a kapacity. Je zkoumána především rychlost čtení a zápisu dat, přístupová doba a náhodný přístup. Použité testovací aplikace jsou navrženy tak, že dokážou simulovat potřebné operace. Výstup je v podobě grafů.
 
Realizace laboratorní úlohy pro řízení motoru pomocí PLC
Cílem práce bylo vytvoření nové laboratorní úlohy pro řízení motoru pomocí frekvenčního měniče a PLC. Sestavení laboratorní úlohy po hardwarové stránce (motor, PLC, frekvenční měnič, kabeláž apod.) a následná softwarová implementace řízení motoru. Práce se zabývá otázkami logického řízení a ovládání pomocí programovatelných logických automatů a pojednává o řízení třífázových motorů s frekvenčními měniči. Prakticky je zaměřena na propojení PLC Siemens LOGO! a frekvenčního měniče Siemens Sinamics G110.
 
Realizace regulačních algoritmů na multifunkčním průmyslovém regulátoru KS 98-1
Předmětem této práce je problematika multifunkčních průmyslových regulátorů. Cílem bylo prozkoumat některé z mnoha možností praktického využití nejen v průmyslu. Návrh a ověření zvolených regulačních algoritmů v prostředí Matlab - Simulink. Realizace vybraných algoritmů řízení v prostředí ET/KS 98 a jejich ověření v prostředí SIM/KS 98 a při použití multifunkčního průmyslového regulátoru PMA KS 98-1 připojeného k PC.
 
Pokročilý algoritmus prohledávání stavového prostoru
Primárním cílem této bakalářské práce je navrhnout a programově realizovat několik různých hodnotících funkcí určených k vyhledávání cest a provést jejich srovnání na zadaných experimentech. Data získané touto cestou zpracovat a následně vyhodnotit vliv heuristické funkce na chování použitého algoritmu.