Vědecké zaměření katedry matematiky a fyziky

Matematická statistika

testování statistických hypotéz, odhady neznámých parametrů a jejich přesnost, mnohorozměrné statistické metody (faktorová analýzy, metoda hlavních komponent, shluková analýza, diskriminační analýza), dolování dat (datamining), časové řady

Statistická kontrola kvality

regulační diagramy, způsobilost, statistická přejímka, metody Genichi Taguchiho, metoda FMEA, metoda six sigma

Regresní analýza

aplikace regresních modelů při zpracování měření (zejména v geodézii), modely přímého a nepřímého měření, snižování vlivu metrologických nejistot, transformační problémy, připojovací měření, fúze dat v epochových modelech, LTS modely pro zaměřování 3D objektů

Enviromentální modelování

numerické modely pro předpověď počasí, modelování distribuce směru větru, předpovědi prudkých změn síly větru, integrace větrné energie do distribuční sítě, optimální frekvence měření environmentálních dat, pokročilé metody dynamického teplotního ratingu přenosových linek, modely stárnutí přenosových linek, predikce výkonu solárních panelů

Vícekriteriální hodnocení a rozhodování

studium nástrojů využitelných pro rozhodování v reálných situacích, rozhodování za rizika a neurčitosti, aplikace fuzzy množin

Logistika a operační výzkum

diskrétní optimalizační úlohy, Bin Packing Problem, problém obchodního cestujícího, lineární programování, teorie grafů binárních relací, metoda PERT, metoda CPM

Ekonometrické modelování

 modely poptávky a nabídky, simultánní rovnice, kopule

Obyčejné a parciální diferenciální rovnice

popis systémů pomocí teorie diferenciálních rovnic, numerické řešení ODE pomocí implicitních a explicitních jednokrokových a vícekrokových metod, řečené PDR metodou sití, metodou konečných prvků a metodou konečných objemů

Integrální rovnice prvního a druhého druhu

popis systémů  pomocí integrálních rovnic a jejich řešení s využitím kolokačních a Nystromových metod

Numerická matematika

klasické numerické algoritmy pro přesné/přibližné řešení algebraických úloh (soustavy rovnic, vlastní čísla matic), řešení ODE a PDR – viz výše, řešení integrálních rovnic, moderní numerické metody, optimalizační algoritmy pro funkce jedné proměnné a více proměnných s volným (metody sdružených gradientů, metody s proměnnou metrikou, metody s omezeným krokem) a popř. vázaným extrémem (penalizační metody), interpolace a aproximace funkcí, aproximace křivkami (např. splajny, beziérové křivky), zpracování signálu (Fourierova transformace, wavelety), heuristické algoritmy, aplikace neuronových sítí

Matematická estetika

testování hypotéz o limitech smyslového vnímání (informační tok), ověřování hypotéz o vztahu mezi estetickými charakteristikami  a emocemi, studium principů digitální umění založené na aplikaci počítače

Matematická lingvistika

aplikace lingvistických modelů a jejich ověřování, využití lingvistických charakteristik pro analýzu textů, analýza textů z komunikačních sítí