Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_4261_192853.jpg

Vysokoškolské poradenství – představuje informační a poradenské služby, související s počátkem studia, se studiem a s možnostmi uplatnění absolventů vysokých škol v praxi. Rozsah poskytovaných služeb je v kompetenci jednotlivých vysokých škol.

Informační a poradenské služby na vysokých školách jsou obvykle zajišťovány vysokoškolsky vzdělanými pracovníky, pedagogy, psychology, či dalšími odborníky, kteří poskytují nejrůznější poradenské služby a informace podle specifických problémů jednotlivých vysokých škol a zaměření studentů. Pracovník/ pracovnice poradenského pracoviště poskytují informační a poradenské služby studijní, profesní, psychologické aj., tj. informace, rady, řízení, směrování, podporu rozvoje klienta, doporučení, vedení poskytované uchazečům o vysokoškolské studium, studentům, absolventům, pedagogům a dalším osobám v rámci vysoké školy – klientům/ klientkám. V textu uvádíme pouze mužské varianty i pro označení pracovnice a klientky, z důvodu zpřehlednění textu.

Preambule:

Etický kodex slouží:

 • k ochraně klienta před neetickou aplikací poradenství,
 • ke garanci kvality poradenských služeb vysokoškolských poraden,
 • k orientaci pracovníka i klienta v jeho právech a povinnostech.

Etický kodex je závazný pro pracovníky vysokoškolských poraden.

Pracovníci vysokoškolské poradny při práci s klienty dodržují následující zásady (principy):

 1. Profesionální odpovědnost
  • Pracovník poskytuje rady všem klientům bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci, světonázorovou orientaci či politickou příslušnost, sociální status apod.
  • Pracovník při jednání s klienty postupuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
  • s ohledem na "zadání" klienta a v jeho zájmu.
  • V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na osobu, poradnu nebo jinou organizaci, kde toto nebezpečí nehrozí.
 1. Respekt
  • Pracovník bere v úvahu postoje a názory klientů a respektuje právo klienta vyjádřit jeho přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí.
  • Pracovník respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.
  • Pracovník neznehodnocuje lidskou důstojnost klienta v žádné, ani emocionálně vypjaté situaci.
 2. Diskrétnost
  • Pracovník je vázán povinností mlčenlivosti o všech osobních skutečnostech klientů, které získal při výkonu své praxe, při výuce nebo výzkumu.
  • Pracovník je vázán mlčenlivostí o klientech, a to i po ukončení spolupráce s poradnou nebo pracovního poměru v ní.
  • Pracovník je odpovědný za zajištění vhodného prostoru k poradenské činnosti.
  • Pracovník vede záznamy o klientech, poskytované službě a chrání tuto dokumentaci před případným zneužitím.
  • Pracovník je povinen vyžádat si souhlas klienta s přítomností další osoby při individuálním či skupinovém poradenství, která se účastní náslechu nebo supervize.

4. Odbornost

 • Pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání (SŠ, VŠ, kurz terénní sociální práce, psychoterapeutický výcvik, apod.).
 • Pracovník si průběžně prohlubuje a zvyšuje svou kvalifikaci, aby zlepšil výkonnost a efektivitu své práce.
 • Pracovník realizuje jen takovou poradenskou činnost, která je v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.

 5. Odmítnutí

 • Pracovník poradny má právo odmítnout klienta, pokud si je vědom toho, že by z osobních důvodů neposkytl nestranné a nezávislé služby.
 • Pracovník poradny má právo odmítnout klienta, pokud si je vědom toho, že není kompetentní k řešení problematiky klienta.
 • Pracovník může odmítnout službu klientovi, v případě porušování pravidel jednání ze strany klienta, pokud klient:
  • uvádí zjevně nepravdivé údaje,
  • dlouhodobě nespolupracuje (např. nechodí na smluvené schůzky nebo neplní dohodnuté závazky), nevyvíjí vlastní aktivitu k řešení problému,
  • je pod vlivem alkoholu, drog nebo chová-li se agresivně.


Převzato z:
Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden (AVSP - Eticky kodex pracovníků vysokoškolských poraden)