Podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studia

 K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na FES UPa je třeba dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Splnění uvedené podmínky prokazují uchazeči ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou zašlou na studijní oddělení FES nejpozději do 15. 6. 2017.

Základní kritérium pro přijetí/nepřijetí uchazeče do bakalářských studijních programů představuje studijní průměr ze všech předmětů závěrečného vysvědčení  3.ročníku střední školy, který nesmí být vyšší než 3,50 (do průměru se nezapočítávají nepovinné předměty a známka z chování).Ověřenou kopii vysvědčení  musí uchazeč zaslat na studijní oddělení FES do 15. 3. 2017.

Pořadí uchazečů do jednotlivých studijních oborů bude určeno na základě studijního průměru ze střední školy Toto pořadí si mohou uchazeči vylepšit bonifikací:

 1. za úspěšné složení maturitní zkoušky z předmětu Matematika+;
 2. výsledkem z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky (NSZ, Scio) v termínu od 10. 12. 2016 do 29. 4. 2017;
 3. za úspěšnou účast v krajském kole Matematické olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, B, C nebo P (viz Organizační řád soutěže) nebo úspěšnou účast v krajském kole Matematickej olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C, a to ve školním roce 2015/16 nebo předchozích 4 letech;
 4. za úspěšné absolvování státní jazykové zkoušky základní z angličtiny (B2), vykonané dle vyhlášky č. 33/2005 Sb., a to s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“. Tato skutečnost bude doložena vysvědčením o státní jazykové zkoušce podle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

Studijní průměr ze střední školy, výsledky maturitní zkoušky z předmětu Matematika+ a výsledky z testu Obecných studijních předpokladů budou přepočteny na body.

Absolvování testu OSP ani zkoušky Matematika+ však není podmínkou pro účast v přijímacím řízení. Pokud uchazeč test OSP a/nebo zkoušku Matematika+ neabsolvuje, bude jeho pořadí určené pouze na základě studijního průměru ze střední školy.

Podrobné informace o způsobu přihlášení se k NSZ, termínech a místech konání zkoušky jsou uvedeny na internetových stránkách www.scio.cz/nsz. Výsledek testu OSP uchazeč fakultě nezasílá. Uchazeč při konání testu sdělí společnosti Scio, že je přihlášen ke studiu na FES UPa, a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu FES UPa (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ).

Matematika+ je nepovinná zkouška profilové části maturitní zkoušky, kterou MŠMT ČR zavedlo v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč elektronicky zašle do 15. 4. 2017 fakultě oficiální „Výpis výsledku didaktického testu zkoušky matematika +“ (dle čl. 3 odst. (5) Textu vyhlášení pokusného ověřování Matematika+ ve znění dodatku č. j. MSMT-7441/2015-1 ze dne 31. 3. 2015). Následně uchazeč výsledek zkoušky doloží s maturitním vysvědčením do 15. 6. 2017. V případě nedoložení výsledku s maturitním vysvědčením bude přepočítáno pořadí uchazeče – bude odečtena bonifikace za zkoušku Matematika+.

Studenti, kteří:

 • dosáhnou studijního průměru ze 3. ročníku střední školy 1,8 nebo lepšího,
 • nebo budou hodnoceni u zkoušky Matematika+ stupněm velmi dobře či lepším,
 • nebo dosáhnou ve Scio testu OSP percentilu 50 a lepšího,

budou přijati ke studiu, pokud nebude překročen nejvyšší možný počet přijímaných studentů.

Povinností uchazeče je doručit:

do 15. 3. 2017 úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení ze 3. ročníku střední školy na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

do 15. 6. 2017 ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeč, který má zájem o bonifikaci v přijímacím řízení,musí zaslat do 15. 4. 2017 na adresu studijního oddělení FES, Studentská 95, 532 10 Pardubice  některý z následujících dokladů:

 • Výpis výsledku didaktického testu zkoušky matematika +“
 • potvrzení o úspěšné účasti v krajském kole Matematické olympiády
 • vysvědčení o státní jazykové zkoušce
 • Výsledky  testu OSP uchazeč nezasílá, společnost Scio je fakultě předá.
V souladu se Statutem Univerzity Pardubice článkem 9, jsou uchazeči o studiu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními uchazeči, pokud jim bylo dosažené vzdělání uznáno nostrifikační doložkou za vzdělání požadované zákonem pro přijetí do daného typu studijního programu a vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče.