Další informace k ubytování studentů

 • ubytování studentů na kolejích končí ve čtvrtek 4. 7. 2019 v 9:00
 • studenti jsou povinni osobně provést odhlášení z ubytování v Ubytovacím centru (pavilon C, přízemí), a to nejpozději ve středu 3. 7. 2019 (do 16:00)
 • studenti, kteří mají sjednáno prázdninové ubytování, se neodhlašují
 • od středy 19. 6. 2019 změna úředních hodin Ubytovacího centra:

  každý pracovní den 8:00 – 16:00 (11:00 – 12:00 přestávka)

   

  NEJDŘÍVE ČASTÉ DOTAZY….

 • Mám zaplacenou ubytovací kauci. Můžu ji použít na zaplacení kolejného za červen?

Rozhodně ne. Kauci vracíme až po kontrole pokoje a odhlášení z ubytování, nejdéle do 30-ti dnů převodem na účet.

 • Můžu skončit ubytování v červnu, když mám smlouvu až do 4. 7. 2019? Co budu platit?

Ubytování můžete ukončit k libovolnému datu. Protože ale máte smlouvu na dobu určitou, vyúčtujeme vám dny zbývající do konce ubytování, tedy až do 4. 7. 2019.

 • Co je „odhlašovací karta“?

Je to formulář, kde se eviduje průběh Vašeho odhlášení z ubytování: kdo jste, kde bydlíte, kdy chcete odejít z kolejí, co máte vrátit, jak proběhla kontrola pokoje…

 • Co se konkrétně kontroluje na pokoji, když končím ubytování?

Kontrolujeme především úklid a stav inventáře. Podrobnosti najdete v článku „Pokyny k úklidu“.

 • Co mám uklízet, když na pokoji ještě zůstává spolubydlící?

Uklidíte pouze svůj „obytný prostor“ = svůj stůl, svoji skříň, ….

 • Kde je centrální sklad prádla?

Ve spojovací chodbě mezi recepcí a pavilonem B.

 • Můžu si uložit přes prázdniny vlastní lednici nebo zavazadlo do skladu na kolejích?

Ano. Ukládání do skladu zajišťuje recepce, kde také dostanete formulář k uložení. Tato služba je placená. Pozor, zavazadla nesmí obsahovat potraviny. Uložení je možné nejdéle do 30. 9. 2019.

 • Potřebuji půjčit vozík nebo rudl…..

Obojí Vám bezplatně zapůjčí recepce, potřebujete pouze kartu studenta.

 • Mám pronajatou lednici SKM, kam ji mám vrátit?

Lednice se vrací do skladu pod pavilonem B, vstup je ze spojovací chodby. Sklad bude viditelně označen. Od 19. 6. tu bude každý pracovní den od 8:00 do 16:00 pracovník kolejí. Mimo uvedenou dobu zajišťuje ukládání lednic recepce. Upozorňujeme, že lednice musí být odmražená a umytá.

 • Můžu si nechat přes prázdniny kolo v kolárně?

Pokud o prázdninách na kolejích nebydlíte, tak bohužel ne. Během prázdnin mohou kolárny požívat pouze ubytovaní studenti.

 • Můžu si nechat přes prázdniny věci ve skříni na chodbě v pavilonu B?

Bohužel ne.

 • Můžu si někde objednat závěrečný úklid pokoje?

Ano. Objednávku je potřeba poslat aspoň den předem emailem vedoucí úklidu - kontakt lenka.posikova@upce.cz . Tato služba je placená.

 • Používal x používala jsem vlastní povlečení …..

OK, zapíšeme to na odhlašovací kartu. Ve skladu prádla obdržíte naši sadu prádla, kterou položíte na postel.

 • Mám na konci ubytování povléknout peřiny?

Ne, o to se postará paní pokojská.

 • Mám sundat závěsy?

Ne.

ODCHOD Z KOLEJE

 

Naplánujte si termín odchodu z kolejí, pro další postup je rozhodující den a čas odchodu.

1. Plánujete odchod z kolejí v pracovní den, v úředních hodinách (od 19. 6. 2018 8:00 - 16:00)

Co udělat předem:

 • alespoň dva dny předem si v Ubytovacím centru vyzvedněte odhlašovací kartu, ohlaste termín odchodu z kolejí a objednejte si konkrétní čas kontroly pokoje
 • pokud máte pronajatou lednici, den před odchodem ji odmrazte a umyjte

V den odchodu:

 • pečlivě ukliďte pokoj
 • vyměňte ložní prádlo v centrálním skladu prádla – odhlašovací kartu s sebou
 • vraťte zapůjčenou lednici do skladu – odhlašovací kartu s sebou
 • následuje kontrola pokoje a odevzdání klíčů (v naplánovaném čase čekejte v pokoji, pokud vás zde nezastihneme, musíte si v Ubytovacím centru objednat náhradní termín kontroly pokoje…)
 • pracovník, který provede kontrolu pokoje, vám potvrdí odhlašovací kartu
 • po kontrole pokoje přejděte do Ubytovacího centra, kde odevzdáte potvrzenou odhlašovací kartu, a my provedeme závěrečné vyúčtování

2. Plánujete odchod z kolejí mimo úřední hodiny + během víkendů + ve čtvrtek 4. 7. (do 9:00)

Co udělat předem:

 • nejpozději poslední pracovní den před odchodem se dostavte do Ubytovacího centra, kde ohlásíte termín odchodu z kolejí, a my provedeme předběžné závěrečné vyúčtování
 • Vaši odhlašovací kartu předáme na recepci
 • pokud máte pronajatou lednici, den před odchodem ji odmrazte a umyjte

V den odchodu:

 • pečlivě ukliďte pokoj
 • na recepci dohodněte vrácení pronajaté lednice do skladu, vyměňte ložní prádlo a vraťte klíče od pokoje
 • kontrolu pokoje provedeme až následující pracovní den po vašem odchodu – pokud zjistíme nedostatky nebo závady, naúčtujeme Vám je dodatečně proti kauci
 • po kontrole pokoje dokončíme vaše závěrečné vyúčtování

 

ÚKLID POKOJE

 • ze skříní, zdí a dveří odstraňte plakáty, obrázky, nálepky
 • vykliďte a vytřete skříně + zásuvky psacích stolů
 • na posteli nechejte složené lůžkoviny + čisté ložní prádlo
 • umyjte dveře skříní, vstupní dveře, podlahu
 • vymyjte odpadkový koš
 • smetáček a lopatku uložte na viditelném místě
 • složku s dokumenty „Požární a poplachová směrnice“ + „Evakuační plán“ nechejte na stole
 • studenti ubytovaní v garsoniérách, apartmánech a buňkách provádí úklid kompletní, tj. včetně předsíně, sociálního zařízení, kuchyňky a odmražení + umytí lednic

  Je nám líto, ale pokud neprovedete úklid podle pokynů, budeme Vám nuceni naúčtovat poplatek za mimořádný úklid!

  Mgr. Eva Macháně, vedoucí kolejí

true

- Student accommodation on AY 2018/2019 will end on Thursday , July 4, 2019 at 9:00
- Students are required to personally make a check out  from accommodation in the     Accommodation Center (Pavilion C, ground floor), not later than on Wednesday July 3, 2019
- Students who have arranged  accommodation during holiday do not check out.
- from Wednesday June 19, 2019 change of official hours of the Accommodation Center:

every working day 8:00 - 16:00 (11:00 – 12:00 break).

 

MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ....

I have a paid accommodation deposit. Can I use it to pay the dormitory for June?
Definitely not. We return depositl after checking the room and check-out, up to 30 days by bank transfer.
• Can I finish accommodation in June when I have a contract until July 4, 2019? What will I pay?
You can end your accommodation at any time. However, because you have a fixed-term contract, we will charge you the remaining days until the end of the stay, until July 4, 2019.

.• What is a "check out card"?
It is a form where you register your check-out: who you are, where you live, when you want to leave the dormitory, what to return, how the room was checked ...
• What specifically checks in the room when I finish the accommodation?
In particular, we check inventory cleaning and inventory status. Refer to " INSTRUCTIONS FOR CLEANING THE ROOM" for details.

What should I clean if my roommate is still a roommate?
You will only clean up your "living space" = your desk, your wardrobe, ....
• Where is the Central Warehouse?
In the connecting corridor between reception and pavilion B.
Can I save my own refrigerator or baggage in the dormitory?
Yes. Storage is provided by the reception, where you will also receive a form. This service is paid. Beware, the luggage must not contain food. The saving is possible until 30 September 2019 at the latest.
• I need to borrow a trolley or a bucket ... ..
Both of them can rent a reception for free, you only need a student card.

• Do I have a SKM refrigerator, where should I return it?
The fridge returns to the store under Pavilion B, the entrance is from the connecting corridor. The store will be visibly labeled. From 19 June, every day of work from 8:00 to 16:00 dormant worker will be there. Outside of the mentioned time, the reception fridge is stored. Please the refrigerator must be defrosted and washed.
• Can I leave my bike in the bicycle store over the holidays?
If you do not spend the holidays on the dormitory, unfortunately not. During the holidays, only accommodated students can used bicycle store.
• Can I leave the stuff in the wardrobe in pavilion B over the holidays?
Unfortunately no.

• Can I order a final cleaning service?
Yes. The order must be sent at least one day in advance by the e-mail manager of the cleaning service - contact lenka.posikova@upce.cz. This service is paid.
I used my own bed linen….
OK, we make note into your form for check-out. You receive in the Central Warehouse our set of bed linen, which you put into your bed.
Do I have to cover the duvet at the end of the accommodation?
No, that's what the lady maid will do.
Should I take off the curtains?

No.

ACCOMMODATION ENDING PROCEDURE


Plan the date of departure from the dormitory; for the next step is decisive day and time when you leave dormitory.


1. You plan to leave the dormitory on a working day, during office hours (from 19 June 2019, 8:00 to 16:00)
 

What to do in advance:
• At least 2 days in advance, pick up the check-out card at the Accomodation Center, report the date of departure from the dormitory and order a specific checking room time
• If you have a refrigerator borrowed, defrost and wash it the day before leaving
 

On departure day:
• Carefully clean the room
• change bed linen in the central warehouse - check-out card with you
• Return the borrowed refrigerator to the store - the check- out card with you
• followed checking room and key return (wait in the plan time in your room, if you do not get in here, you have to reserve  a spare time for check room in the Accommodation Center ...)
• The staff member who checks the room will confirm the check-out card
• After checking the room, go to the Accommodation Center, where you will hand over your confirmed check-out card, and we will finish the bill

 

2. Plan to leave the dormitory outside office hours + during weekends + on Thursday, July 4, 2019 (till 9:00 a.m.)
 

What to do in advance:
• at latest on the last working day before departure, come to the Accommodation Center, where you will report the date of departure from the dormitory, and we will make a preliminary final bill
• Give up your Check - out card at the reception.
• If you have a refrigerator borrowed, defrost and wash the day before leaving
On departure day:
• Carefully clean the room
• At the reception desk, arrange for the returned refrigerator to be returned to the store, change the bed linen and return the keys from the room
• check the room we will do until the next working day after your departure - if we find any deficiencies or defects, we will charge you additionally against the deposit
• After checking the room, we will finish your final bill

INSTRUCTIONS FOR CLEANING THE ROOM

Remove posters, pictures, stickers from wardrobes, walls and doors
- Clear and wipe the wardrobes + desk drawer drawers
- leave bedclothes on the bed + clean bed linen
- Wash the wardrobes doors, entrance doors, floor
- Wash the trash can
- Keep the broom and dustpan in a visible place
- leave the document folder "Fire and Alarm Guidelines" + "Evacuation Plan" on the desk
- Students staying in studios, Apartments and Cells carry out a complete cleaning, including a hall, sanitary facilities, kitchens and defrosting + washing of refrigerators

We are apologize, but if you do not follow the instructions, we will charge you an extra cleaning fee!

 Mgr. Eva Macháně, vedoucí kolejí

true
UBYTOVACÍ CENTRUM ● ACCOMMODATION CENTER
ÚŘEDNÍ HODINY OD 19.6.2019
OPERATING HOURS FROM 19 JUNE 2019
STŘEDA * WEDNESDAY 19.6. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
ČTVRTEK* THURSDAY 20.6. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
PÁTEK* FRIDAY 21.6. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
PONDĚLÍ* MONDAY 24.6. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
ÚTERÝ * TUESDAY 25.6. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
STŘEDA* WEDNESDAY 26.6. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
ČTVRTEK * THURSDAY 27.6. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
PÁTEK * FRIDAY 28.VI 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
PONDĚLÍ * MONDAY 1.7. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
ÚTERÝ* TUESDAY 2.7. 8:00 - 11:00             12:00 - 16:00
       
STŘEDA * WEDNESDAY 3.7. ZAVŘENO
ČTVRTEK * THURSDAY 4.7. ZAVŘENO
PÁTEK * FRIDAY 5.7. ZAVŘENO
true

IBAN (International Banking Account Number):
CZ580100 0000 0000 3693 5561
BIC (Bank Identifier Code or the  SWIFT Code):
KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP for the eight-digit variation)

Furthermore, fill in :
Bank charges settled by: the payer
(if you select a different option, the transfer charges will be deduced from your reservation fee).
Name and address of the payer: fill in the full name of the student for the purposes of payment identification.
Name of the beneficiary: Univerzita Pardubice
Address of the beneficiary: Studentska 95, 532 10 Pardubice, Ceska republika
Beneficiary’s bank: Komercni banka
Address of the beneficiary’s bank: Praha 1, Na prikope 33, cp. 969, PSC 114 07

true

aktuální provozní informace Vám zasíláme na Vaše univerzitní emailové adresy
- pokud chcete informační emaily doručovat na soukromou emailovou adresu, zadejte si ji ve své osobní kartě v ISKaMu jako „KORESPONDENČNÍ EMAIL“
- veškeré informace, které Vám zasíláme emailem, dále naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menzy / studentský intranet / https://studenti.upce.cz/koleje-menza.html

Správa kolejí a menzy

true
true