Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

Katedru filosofie a religionistiky

  • 1 místo docenta v oboru filosofie jazyka, environmentální etika, plný pracovní úvazek
  • 1 místo docenta v oboru filosofie emocí, antická filosofie, plný pracovní úvazek
  • 1 místo docenta v oboru filosofie literatury, filosofie jazyka, plný pracovní úvazek
  • 1 místo docenta v oboru filosofická estetika, environmentální etika, plný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta v oboru analytická filosofie, filosofie literatury, plný pracovní úvazek

Katedru cizích jazyků

  • 1 místo  profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího katedry, plný pracovní úvazek

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

Na místa docentů habilitace v oboru, na místa odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc. Na místo vedoucího Katedry cizích jazyků je požadavkem min. ukončené studium doktorského studijního programu /titul Ph.D./, min. 5 let praxe na akademickém pracovišti po ukončení doktorského studia. Uchazeč o výše uvedené pracovní pozice nemá v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v ústavu AV; o případnou dočasnou výjimku je nutno požádat předem děkana fakulty. Uchazeč na pozici vedoucího katedry, který dosud není akademickým pracovníkem UPCE, se zároveň přihlásí na místo vysokoškolského učitele – profesora, docenta nebo odborného asistenta (podle své dosažené kvalifikace).

 

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

 

Předpokládaný nástup: 1. únor 2023 nebo dle dohody.

 

K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Na místo vedoucího katedry předložte písemně zpracovanou vizi dalšího rozvoje katedry.
(Vzor přihlášky naleznete na www.upce.cz v sekci Volná místa – Podklady k výběrovému a přijímacímu řízení na pracovní místa).

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů doručte do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení, tj. do 23. 12. 2022 elektronicky na adresu: barbora.krpatova@upce.cz  (do předmětu e-mailu uveďte název pozice).

 

Nebo poštou na adresu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

děkanát FF

Studentská 84

532 10 Pardubice                                                           

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false