Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení na obsazení míst vedoucích ústavů a akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

       Ústav ekonomických věd

 • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu

       Ústav podnikové ekonomiky a managementu

 • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu
 • 3 místa asistentů nebo odborných asistentů nebo docentů na plný nebo částečný pracovní úvazek

       Ústav matematiky a kvantitativních metod

 • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu

       Ústav systémového inženýrství a informatiky

 • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu

       Ústav regionálních a bezpečnostních věd

 • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu

       Ústav správních a sociálních věd

 • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta na pozici vedoucího ústavu

 

       Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice

       Předpokládaný nástup: dle dohody

       Mzdové zařazení: podle vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

       Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

 • u profesorů jmenování, u docentů habilitace,  u odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci
 • schopnost vědecko-výzkumné práce a publikačních aktivit
 • zkušenosti s pedagogickým působením na vysoké škole a znalost světového jazyka
 • u uchazečů o místo vedoucího ústavu jsou požadovány organizační schopnosti a předpoklady pro koncepční a řídicí práci

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých činnostech, je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 17. 2. 2020) poštou na adresu Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Děkanát, Studentská 95, 532 10  Pardubice  (na obálku připište výběrové řízení a název pozice) nebo elektronicky na e-mail dekanat.fes@upce.cz (do předmětu e-mailu uveďte název pozice). Uchazeči na místo vedoucího ústavu přiloží též jednostránkový návrh koncepce rozvoje ústavu. Uchazeč na pozici vedoucího ústavu, který dosud není akademickým pracovníkem UPa, se současně přihlásí na místo profesora, docenta, odborného asistenta (podle plnění kvalifikačních požadavků).

 

                                                    

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení