Výběrové řízení na místa akademických pracovníků / pracovnic

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

  • 1 místo asistenta nebo odborného asistenta na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu
  • 1 místo docenta nebo profesora na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 7. 2018

Kvalifikační požadavky: na místo profesora jmenování v příslušném oboru, na místo docenta habilitace v příslušném oboru, na místo odborného asistenta akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., na místo asistenta ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru a předpoklady pro vědeckou práci.

K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Přiložte též doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech.

Přihlášky včetně příloh je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění  (tj. do 9.3.2018) na adresu:

Univerzita Pardubice

děkanát Fakulty chemicko-technologické

Studentská 573

532 10 Pardubice 2

Výběrové řízení