Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Ředitelka Pardubické nemocnice a děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašují v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

Katedru klinických oborů

 • 1 místo přednosty Kliniky ORL – profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na částečný pracovní úvazek

Předpokládaný nástup: dle dohody

Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru ORL, praxe minimálně 8 let v oboru ORL, z toho 3 roky v řídící funkci, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, publikační aktivita, bezúhonnost, organizační a komunikační schopnosti a předpoklady pro koncepční řídící práci.

Uchazeči, kteří dosud nejsou akademickými pracovníky UPa, se současně přihlásí na místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta (podle plnění kvalifikačních požadavků).

Uchazeči doloží doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech, projektech vědecké a pedagogické činnosti a návrh koncepce rozvoje útvaru.

K písemné přihlášce připojte kopie dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech či vědeckých hodnostech, motivační dopis, strukturovaný životopis, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti, písemnou strategii rozvoje pracoviště.

Přihlášku s doklady je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění inzerátu na adresu:

Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Personální úsek, Klára Sotonová
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Výběrové řízení

Ředitelka Pardubické nemocnice a děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašují výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

Přednosta kliniky ORL Pardubické nemocnice

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oborech vztahujících se k oboru ORL
 • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
 • vědecko-pedagogická činnost (doc, prof.) v dotčeném oboru, případně již zahájené habilitační řízení v oboru
 • praxe minimálně 8 let v oboru ORL, z toho 3 roky v řídící funkci
 • pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
 • publikační aktivita
 • bezúhonnost
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti

Požadované materiály:

 • přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
 • strukturovaný profesní životopis
 • doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělání
 • licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
 • doklady o získaných vědeckých a vědeckopedagogických titulech, příp. přípravě o jejich získání
 • přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
 • platný výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • reference alespoň dvou významných osob z  oboru ORL
 • písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice.

Přihlášky přijímá do 30.10.2019 personální úsek pí. Klára Sotonová, Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false