Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan
Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.
a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:


Katedru dopravního managementu, marketingu a logistiky

Oddělení ekonomiky a managementu

1 místo odborného asistenta
 

Oddělení letecké dopravy

1 místo odborného asistenta (úvazek 0,5)


Katedru technologie a řízení dopravy

Oddělení technologie dopravy

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta


Katedru dopravních prostředků a diagnostiky

Oddělení silničních vozidel

1 místo docenta
1 místo odborného asistenta


Katedru dopravního stavitelství

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na zakládání staveb, mechaniku zemin a hornin, geologii a petrografii, podzemní stavby


Katedru elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky

1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na zabezpečovací techniku v kolejové dopravě1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na elektrickou trakci a řízení trakčních systémů


Katedru mechaniky, materiálů a části strojů

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na oblast mechaniky a numerických MKP analýz


Termín nástupu: dle dohody

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst

Vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, u profesorů jmenování, u docentů habilitace v požadovaném oboru, u odborných asistentů vědecko-akademický titul Dr., Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci. Anglický jazyk na dobré komunikativní úrovni slovem i písmem výhodou.

Všichni zájemci předloží přihlášky (vzor naleznete na www.upce.cz v sekci Volná místa – Podklady k výběrovému a přijímacímu řízení na pracovní místa) s doklady o vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, odborným životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké, výzkumné a publikační činnosti.

Veškeré dokumenty doručte do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 2. 12. 2021) na email: Dekanat.DFJP@upce.cz nebo na adresu:

Univerzita Pardubice
sekretariát děkana
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false