Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice:

 

 

1 místo profesora nebo docenta na Katedře biologických a biochemických věd pro obor Molekulární biologie na částečný pracovní úvazek

 

 

Nástup: duben 2021

 

Kvalifikační požadavky: na místo profesora jmenování v příslušném nebo obdobném oboru, na místo docenta habilitace v příslušném nebo obdobném oboru a předpoklady pro vědeckou práci.

 

K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Přiložte též doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech.

 

Přihlášky včetně příloh je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (t.j. do 19. 3. 2021) 

na adresu:

 

Univerzita Pardubice

děkanát Fakulty chemicko-technologické

Studentská 573

532 10 Pardubice 2

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false