Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

 

  • 1 místo profesora na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství se zaměřením na environmentální analýzu, toxikologii a ekotoxikologii, nástup 1. 2. 2021

 

  • 1 místo odborného asistenta na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství se zaměřením na environmentální analýzu, toxikologii a ekotoxikologii, nástup 1. 2. 2021

 

  • 1 místo odborného asistenta na Katedře biologických a biochemických věd pro obor Fyziologie a buněčná biologie, nástup 1. 2. 2021

 

  • 1 místo odborného asistenta na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek, nástup 1. 2. 2021

 

  • 1 místo asistenta na Katedře fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu, nástup 1. 10. 2021

 

Kvalifikační požadavky: na místo profesora jmenování v příslušném oboru, na místa odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc. v příslušném oboru, na místo asistenta ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v příslušném oboru a předpoklady pro vědeckou práci.

 

K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, o akademických titulech či vědeckých hodnostech, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Přiložte též doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech.

 

Přihlášky včetně příloh je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 16. 12. 2020) na adresu:

 

Univerzita Pardubice

děkanát Fakulty chemicko-technologické

Studentská 573

532 10 Pardubice

                                                          

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false