Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení na obsazení míst akademických a výzkumných pracovníků/pracovnic pro:

 

Katedru dopravního managementu, marketingu a logistiky

Oddělení letecké dopravy

1 místo odborného asistenta

1 místo odborného asistenta nebo asistenta (úvazek 0,5)

 

Katedru technologie a řízení dopravy

Oddělení technologie dopravy

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta

 

Katedru dopravních prostředků a diagnostiky

1 místo docenta nebo odborného asistenta

 

Katedru dopravního stavitelství

1 místo profesora, docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na zakládání staveb, mechaniku zemin a hornin, geologii a petrografii, podzemní stavby

1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na stavby kolejové dopravy, rekonstrukci a údržbu železničních staveb, železniční stanice a uzly, řízení a financování dopravních staveb, experimentální analýzu stavebních konstrukcí

 

Katedru elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky

1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na zabezpečovací techniku v kolejové dopravě

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na elektrickou trakci a řízení trakčních systémů

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na analogové a číslicové elektronické prvky a systémy

 

Katedru mechaniky, materiálů a části strojů

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta

 

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

1 místo výzkumného nebo vědeckého pracovníka

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst

Vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, u profesorů jmenování, u docentů habilitace v požadovaném oboru, u odborných asistentů vědecko-akademický titul Dr., Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a  předpoklady pro vědeckou práci. Anglický jazyk na dobré komunikativní úrovni slovem i písmem výhodou. U pozice výzkumného pracovníka je požadováno  vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně technického zaměření a u pozice vědeckého pracovníka je požadováno  vysokoškolské vzdělání minimálně doktorského stupně  technického zaměření.

Všichni zájemci předloží přihlášky (vzor naleznete na www.upce.cz v sekci Volná místa – Podklady k výběrovému a přijímacímu řízení na pracovní místa) s doklady o vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, odborným životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké, výzkumné a publikační činnosti.

Veškeré dokumenty doručte do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 23. 11. 2020 na email: aneta.panchartkova@upce.cz nebo na adresu:

Univerzita Pardubice

sekretariát děkana

Dopravní fakulta Jana Pernera

Studentská 95

532 10 Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false