Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení

Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

 

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

Katedru informačních technologií

  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na databázové systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na operační systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na programování a vývoj softwaru na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedru elektrotechniky

  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na elektrotechniku na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedru řízení procesů

  • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na automatizaci na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Katedru softwarových technologií

  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na programovací techniky a jazyk C, C++ a C# na plný pracovní úvazek
  • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na počítačovou grafiku na plný nebo částečný pracovní úvazek

 

Výzkumné centrum FEI

  • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na radiotechniku na plný nebo částečný pracovní úvazek
  • 1 místo profesora, docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na metody detekce a lokalizace pro aplikace v inteligentních dopravních systémech

 

Termín nástupu: 1. 1. 2021, popř. dle dohody

Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst:

u profesorů jmenování, u docentů habilitace, u odborných asistentů akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a předpoklady pro vědeckou práci. Prokázání tvůrčí a publikační činnosti v oboru minimálně v posledních pěti letech.

U uchazečů na místo profesora, docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na metody detekce a lokalizace pro aplikace v inteligentních dopravních systémech se navíc požaduje prokázání excelence formou publikační činnosti s významným ohlasem, participace na oborově příbuzných mezinárodních vědeckovýzkumných projektech, případně doporučení z významných zahraničních výzkumných organizací či průmyslových podniků. Úspěšný uchazeč bude zapojen do projektové činnosti na pozici „excelentní výzkumný pracovník“ pro projekt PosiTrans.

 

Přihlášky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem, přehledem dosavadní vědecké, publikační a pedagogické činnosti, kopiemi dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech a vědeckých hodnostech, je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 11. 11. 2020) elektronicky na email lenka.tobiskova@upce.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu.

 

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Lenka Tobišková

Studentská 95

532 10 Pardubice 2

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false