Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Výběrové řízení

Oblastní ředitel pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice a děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašují výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

Přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oborech vztahujících se k chirurgickým oborům
 • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
 • vědecko-pedagogická činnost (doc, prof.) v dotčeném oboru, případně již zahájené habilitační řízení v oboru
 • praxe minimálně 8 let v chirurgických oborech, z toho 3 roky v řídící funkci
 • pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
 • publikační aktivita
 • bezúhonnost
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti

Požadované materiály:

 • přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
 • strukturovaný profesní životopis
 • doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělání
 • licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
 • doklady o získaných vědeckých a vědeckopedagogických titulech, příp. přípravě o jejich získání
 • přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
 • platný výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • reference alespoň dvou významných osob z chirurgických oborů
 • písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice.

Přihlášky přijímá do 31.10.2020 personální úsek pí. Klára Sotonová, Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice


Ředitel Pardubické nemocnice a děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašují v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

 

výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

 

Katedru klinických oborů

 

 • 1 místo přednosty Porodnicko-gynekologické kliniky – profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na částečný pracovní úvazek

 

 • 1 místo přednosty Chirurgické kliniky – profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na částečný pracovní úvazek

 

 

Předpokládaný nástup: dle dohody

 

Mzdové zařazení: dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice

 

Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru, praxe minimálně 8 let v oboru, z toho 3 roky v řídící funkci, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, publikační aktivita, bezúhonnost, organizační a komunikační schopnosti a předpoklady pro koncepční řídící práci.

Uchazeči, kteří dosud nejsou akademickými pracovníky UPa, se současně přihlásí na místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta (podle plnění kvalifikačních požadavků).

Uchazeči doloží doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech, projektech vědecké a pedagogické činnosti a návrh koncepce rozvoje útvaru.

 

 

K písemné přihlášce připojte kopie dokladů o ukončeném vzdělání, o dosažených akademických titulech či vědeckých hodnostech, motivační dopis, strukturovaný životopis, přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti, písemnou strategii rozvoje pracoviště.

 

Přihlášku s doklady je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění inzerátu, tj. do 2. 11. 2020, na adresu:

 

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Personální úsek, Klára Sotonová

Kyjevská 44

532 03 Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false