Výběrové řízení na akademické pozice

Děkan

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice

výběrové řízení na:

 

Katedru dopravního managementu, marketingu a logistiky

Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích

1 místo odborného asistenta

Katedru technologie a řízení dopravy

Oddělení technologie dopravy

1 místo odborného asistenta nebo asistenta

Katedru informatiky v dopravě

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

Oddělení aplikované matematiky

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta

1 místo odborného asistenta

Katedru dopravních prostředků a diagnostiky

1 místo docenta (úvazek 0,25)

1 místo docenta

1 místo odborného asistenta

Katedru dopravního stavitelství

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

1 místo odborného asistenta

Katedru mechaniky, materiálů a části strojů

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

1 místo asistenta

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího výukového a výzkumného centra v dopravě

1 místo odborného asistenta

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst

Vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, u profesorů jmenování, u docentů habilitace v požadovaném oboru, u odborných asistentů vědecko-akademický titul Dr., Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů předpoklady pro vědeckou práci. U vedoucích kateder minimálně 5 let praxe v příslušném oboru. V případě vedoucího Výukového a výzkumného centra v dopravě je požadováno vysokoškolské vzdělání technického typu (magisterské), minimálně 5 let praxe v oblasti experimentálního výzkumu či aplikovaného výzkumu, zkušenosti s přípravou a podáváním projektů, vedením výzkumných týmů.

Všichni zájemci předloží přihlášky s doklady o vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, odborným životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké, výzkumné a publikační činnosti. V případě vedoucích kateder předloží zájemci současně návrh strategie rozvoje příslušné katedry s touto obsahovou náplní: personální zajištění, vědecko-výzkumná činnost, publikační činnost, grantová a projektová činnost, mezinárodní aktivity a pedagogická činnost. Veškeré dokumenty doručte do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 12.3.2018) na adresu:

Univerzita Pardubice

Děkanát Dopravní fakulty Jana Pernera

Studentská 95

532 10 Pardubice

Výběrové řízení