Přehled projektůA Structure-Based Predictive Model for Br?nsted Acid Catalyzed Reactions

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Absolutní kvantifikace iontových a polárních biomolekul s využitím superkritické fluidní chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Juniorské projekty
Fakulta chemicko-technologická

Auto-ionizované kationty nepřechodných prvků jako katalyzátory ROP reakcí

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Chalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů ve střední infračervené oblasti spektra

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Charakterizace lidského lipidomu a metabolomu pro personalizovanou zdravotní péči a hledání biomarkerů: studie rakoviny ledvin

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obalu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Elektrochemická studie nových umělých enzymů a jejich role v analýze neurotransmiterů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Fokusující efekty ve vícerozměrných separacích v kapalné fázi

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Fotokatalyzátory s heteropřechodem a fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy pro environmentální fotokatalytické reakce

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Kinetické procesy v chalkogenidových objemových vzorcích a tenkých vrstvách - vztah mezi růstem krystalů, viskozitou a samodifúzí

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Juniorské projekty
Fakulta chemicko-technologická

Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a její vztah s katalytickým chováním v bazicky katalyzovaných reakcích

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Molekulární materiály pro překonání Shockleyova-Queisserova limitu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.03.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Nová perspektivní skla a skokeramické materiály na bázi fosforečnanů a borofosforečnanů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Nové strategie pro zlepšení senzorových vlastností nových elektrodových materiálů prostřednictvím jejich předúpravy či modifikace povrchu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Od jednoduchých prekurzorů k unikátním heterocyklům obsahující těžší prvky 15. skupiny

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Ovlivnění sklotvornosti a modifikace fotoindukovaných vlastností hybridních amorfních chalkogenidů skrz řízenou koncentraci volných elektronových párů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Mezinárodní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Pokročilé metody přípravy tenkých vrstev chalkogenidů a jejich modifikace

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Přechod mezi amorfním a krystalickým stavem (3D2D) u chalkogenidových materiálů vázaných van der Waalsovou vazbou

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Přímý zápis laserem do vysoko-indexových skel

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Pseudopeptidové inhibitory proteasomu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Selenidové 2D nanomateriály s unikátními vlastnostmi připravené pomocí depozice atomárních vrstev

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Termoelektrické magnetické sulfidy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Výzkum zeolitů s nanostrukturní architekturou: synergie experimentu a teorie

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Vztahy mezi aktivitou a strukturou Mg-Al/Fe směsných oxidů včetně post-syntetických úprav v transesterifikaci a Guerbetově reakci

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická