Přehled projektůA Structure-Based Predictive Model for Br?nsted Acid Catalyzed Reactions

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Chalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů ve střední infračervené oblasti spektra

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Charakterizace lidského lipidomu a metabolomu pro personalizovanou zdravotní péči a hledání biomarkerů: studie rakoviny ledvin

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného obalu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Elektrochemická studie nových umělých enzymů a jejich role v analýze neurotransmiterů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Fokusující efekty ve vícerozměrných separacích v kapalné fázi

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Kinetická analýza komplexních fyzikálně chemických procesů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a její vztah s katalytickým chováním v bazicky katalyzovaných reakcích

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Materiály s multiFOtonovou absoRpcí pro 3D tisk a 3D zobrazování (M-FOR-3D)

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Molekulární materiály pro překonání Shockleyova-Queisserova limitu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.03.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Multideprotonovatelné, ambifilické a hybridní ligandy s uspořádáním vhodným pro komplexaci kovů v nízkých oxidačních stavech

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Nanočástice vybraných vrstevnatých látek jako prekurzory pro nanokompozity a anorganicko-organické hybridní materiály

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Nová perspektivní skla a skokeramické materiály na bázi fosforečnanů a borofosforečnanů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Nové metody elektrochemického sledování biologicky aktivních organických látek v environmentálních, biologických a potravinových matricích

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Obtížně připravitelná molekulová síta: vlastnosti a aplikace

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Od jednoduchých prekurzorů k unikátním heterocyklům obsahující těžší prvky 15. skupiny

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Pokročilá analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 materiálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Pokročilé metody přípravy tenkých vrstev chalkogenidů a jejich modifikace

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Přechod mezi amorfním a krystalickým stavem (3D2D) u chalkogenidových materiálů vázaných van der Waalsovou vazbou

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Přímý zápis laserem do vysoko-indexových skel

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Pseudopeptidové inhibitory proteasomu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Recyklovatelné katalyzátory pro udržitelné technologie pokročilých organických intermediátů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Selenidové 2D nanomateriály s unikátními vlastnostmi připravené pomocí depozice atomárních vrstev

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Termoelektrické magnetické sulfidy

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Vzájemně zesílené interakce mezi anorganickými a organickými systémy: krystalové uspořádání exo-substituovaných heteroboranů a jejich aduktů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.17 - 31.12.19
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Vztahy mezi aktivitou a strukturou Mg-Al/Fe směsných oxidů včetně post-syntetických úprav v transesterifikaci a Guerbetově reakci

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická

Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků.

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Program:Standardní projekty
Fakulta chemicko-technologická