UPCE

Strategie

Priority Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice na období

2016-2020

 

Priorita 1: Zajišťování kvality vzdělávání

Zajistit zvyšování kvality obsahu vysokoškolského vzdělávání na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni společně se zvyšováním počtu nadaných studentů studujících na univerzitě a rozvíjením jejich aktivního zapojení do odborné činnosti. Udržovat počet studentů studijních programů ve struktuře odpovídající vizi univerzity spolu se systematickým propojováním univerzitního vzdělávání s výzkumem, vývojem, inovacemi, uměleckou činností a aplikační praxí.

Priorita 2: Diverzita a dostupnost vzdělávání

Plnit roli otevřeného vzdělanostního centra. Pozitivně ovlivňovat postoje veřejnosti ke vzdělávání, výzkumu a badatelské činnosti a zapojení mládeže do nich jako nezbytný předpoklad ekonomického rozvoje země.

Priorita 3: Internacionalizace

Prohlubovat proces internacionalizace univerzity. Zvyšovat počet zahraničních studentů studujících v akreditovaných studijních programech i studentů na krátkodobých studijních pobytech, stejně jako zvýšit počet studijních pobytů studentů univerzity v zahraničí. Zkvalitnit průběh takového studia zvýšením jeho účelnosti a účinnosti ve vztahu k požadovanému profilu absolventa. Dále rozvíjet cílenou vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními subjekty za účelem rozšiřování a prohlubování výzkumu realizovaného akademickými pracovníky a mladými výzkumníky.

Priorita 4: Relevance

Reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby společnosti. Spolupracovat s partnery na regionální, národní i mezinárodní úrovni, s absolventy, zaměstnavateli, vědeckými a akademickými institucemi, veřejnou správou i s neziskovým sektorem a veřejností. Rozšiřovat aplikovaný výzkum a intenzivněji jej propojovat s inovačními aktivitami podporujícími konkurenceschopnost ekonomiky a společensko-ekonomický rozvoj. Zvýšit míru aktivní spolupráce s aplikační sférou. Zajistit maximální možnou uplatnitelnost absolventů v praxi a preferenci výběru absolventů Univerzity Pardubice zaměstnavateli z aplikační sféry.

Priorita 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

Rozšířit a prohloubit vědecko-výzkumné aktivity v oblasti základního výzkumu. Dlouhodobě přinášet mezinárodně relevantní výsledky výzkumu a vývoje, které budou efektivně přenášeny do aplikační sféry.

Priorita 6: Strategické řízení a rozvoj podpůrných procesů
Permanentně zvyšovat kvalitu strategického řízení orientovaného na vyhodnocování dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a jejich využití pro konkretizaci nástrojů k naplňování strategických cílů.

Priorita 7: Efektivní financování

Získávat dostatečné finanční zdroje pro realizované a rozvojové činnosti univerzity a zajistit jejich efektivní vynakládání, které umožní systematický a kontinuální rozvoj univerzity ve všech oblastech jejích činností.

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Strategický záměr na období 2016 - 20206.07 MB
false
false