Univerzita Pardubice

  • připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí

  • nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
    ve více než sto třiceti oborech

  • rozvíjíme univerzální šíři pěstovaných vědních disciplín

  • podporujeme mezinárodní tvůrčí prostředí

 

Univerzita Pardubice (UPa) je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona, na níž studuje více než 9 tisíc studentů. Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji.

 

Má sedm fakult:

osmapadesátiletou Fakultu chemicko-technologickou,

Fakultu ekonomicko-správní (založenou v roce 1991),

Dopravní fakultu Jana Pernera (založenou v roce 1993),

Fakultu filozofickou (založenou v roce 2001 jako Fakultu humanitních studií a navazující na Ústav jazyků a humanitních studií, založený v roce 1992),

Fakultu restaurování (vznikla z Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o. p. s., v červenci 2005),

Fakultu zdravotnických studií (založenou v lednu 2007 přeměnou z Ústavu zdravotnických studií, založeného v roce 2002),

nejmladší fakultu univerzity – Fakultu elektrotechniky a informatiky (vznikla k 1. lednu 2008, navazuje na činnost Ústavu elektrotechniky a informatiky založeného v roce 2002).

 

Univerzita Pardubice rozvíjí téměř šededesátiletou tradici vysokého školství ve městě. Z jednofakultní školy chemického zaměření se vznikem nových fakult po roce 1990 stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice a za uplynulých patnáct let prošla nebývalým rozvojem studijních programů a pěstovaných věd, čtyřnásobně se rozrostla co do počtu studentů a zaznamenala významné rozšíření v oblasti vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, jíž si získala respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce.

Studenti si mohou vybrat bakalářské (Bc. nebo BcA.), magisterské (Mgr., MgA. nebo Ing.), případně doktorské (Ph.D.) studijní programy v oblasti přírodních a technických věd orientované na chemii, chemické technologie, biochemii a biotechnologie, materiálové inženýrství, informatiku, elektrotechniku, problematiku dopravy a spojů; v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filozofické a sociologické, obory zdravotnické a související hraniční a interdisciplinární obory, též umělecké obory zaměřené na konzervační techniky a restaurování. Studium probíhá ve více než šedesáti studijních programech s téměř 140 studijními obory.  

 

Všechny studijní programy jsou koncipovány v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená ve strukturované podobě. Na bakalářské studijní programy navazují dvouleté magisterské programy a obory. Ti nejlepší absolventi magisterských studií mohou pokračovat na pěti fakultách ve vybraných programech studia doktorského, vedoucího k získání titulu Ph.D. Tři čtvrtiny studentů jsou zapsány do prezenční formy (PS) studia, nabízeno je i studium řady programů v kombinované formě (KS).

Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost. Je uskutečňována v rozsahu od činností badatelských v základním výzkumu až po aplikovaný výzkum ve vazbě na potřeby praxe. Partnery při řešení projektů jsou také podniky a společnosti zabývající se aplikací dosažených poznatků v praxi a vědeckovýzkumná pracoviště jiných institucí, případně společně vytvořená pracoviště ve spolupráci s dalšími subjekty. Do vědecké práce jsou tradičně zapojováni studenti doktorských programů. Jedním z měřitelných výsledků vědecké a výzkumné práce akademických pracovníků univerzity jsou významné publikace v impaktovaných zahraničních i domácích odborných časopisech.

V návaznosti na orientaci jednotlivých pracovišť, potenciál lidských zdrojů a materiální zázemí univerzity jsou nabízeny širokému spektru externích subjektů odborné služby v rámci doplňkové činnosti univerzity. Týmy erudovaných odborníků poskytují expertní, znalecké, konzultační a servisní služby v celé řadě oborů. Na vědeckovýzkumné činnosti se podílí i řada specializovaných pracovišť a dalších organizací, institucí a sdružení, které při univerzitě pracují. Významnou úlohu při podpoře pedagogických, studijních a vědeckých aktivit plní rovněž Nadační fond Miroslava Jurečka a Nadační fond Jana Pernera, stejně jako Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s.

Pracoviště univerzity se zapojují do mezinárodních projektů. V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně se uskutečňuje mezinárodní spolupráce se dvěma sty vysokoškolskými a výzkumnými institucemi ze 40 zemí, je realizována mobilita studentů i akademických pracovníků, výměna zkušeností, je řešena řada vědeckovýzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

Univerzita se stává aktivní součástí evropského i světového vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru.

 

Moderně vybavený univerzitní kampus nedaleko centra stotisícového města, vyhlášeného nejen dobrým perníkem, prvoligovým hokejem, dostihovým a dalšími sporty, vytváří ideální podmínky pro všestranný rozvoj mladých lidí. Příjemné prostředí a bohaté možnosti sportovního i kulturního života studentů v kombinaci s kvalitními a náročnými studijními programy snesou srovnání s předními evropskými univerzitami na počátku 3. tisíciletí.

 

Aktuální informace o Univerzitě Pardubice naleznete na internetové adrese http://www.uni-pardubice.cz.

 

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2,
telefon (ústředna): 466 036 111, webové stránky: www.uni-pardubice.cz