KLUB absolventů a přátel
UNIVERZITY PARDUBICE
občanské sdružení

______________________________________________________________________

S T A N O V Y

I. Základní ustanovení
§ 1 Název a právní povaha

Klub ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL Univerzity Pardubice

(ve zkratce KUPa, dále jen "Klub") je nezávislá, dobrovolná, nevýdělečná, nepolitická společenská organizace s právní subjektivitou, založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která ve své činnosti úzce spolupracuje s Univerzitou Pardubice.

V mezinárodním styku je používán název:

 1. v jazyce anglickém - The Association of Graduates and Friends of the University of Pardubice;

 2. v jazyce latinském - SOCIETAS ALUMNORUM ET AMICORUM UNIVERSITATIS PARDUBICENSE.

§ 2 Sídlo

Sídlem Klubu je Studentská ul. 95, 530 09 Pardubice.

Doručovací adresa Klubu je: Klub absolventů a přátel Univerzity Pardubice, rektorát Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

§ 3 Razítko

Klub používá hranaté razítko s textem: Klub absolventů a přátel Univerzity Pardubice.

§ 4 Cíl činnosti

Hlavním cílem činnosti Klubu je organizování spolupráce a podpora činnosti Univerzity Pardubice. Za tímto účelem sdružuje zejména její absolventy a ostatní příznivce, kteří přijali společný název a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí, a to za podmínek a zásad těchto stanov, zejména následujícími aktivitami:

 1. poskytováním informací o činnosti a záměrech univerzity,

 2. pořádáním informačních a přátelských setkáních pro své členy,

 3. popularizací badatelské a pedagogické činnosti univerzity,

 4. vydáváním vlastních informačních materiálů,

 5. pořádáním kulturních a společenských akcí,

 6. spoluprací s vědeckými, kulturními společnostmi a s obdobnými sdruženími doma i v zahraničí,

 7. získáváním materiální podpory pro činnost Univerzity Pardubice.

II. Členství

§ 5 Členství

(1) Členy Klubu mohou být fyzické osoby starší 18-ti let bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou orientaci, které projeví aktivní zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly Klubu a zavážou se dodržovat jeho stanovy, a právnické osoby, pokud souhlasí s jeho stanovami. Členství je dobrovolné. Rozlišuje se členství řádné a čestné.

(2) Řádným členem se může stát absolvent Univerzity Pardubice nebo její právní předchůdkyně Vysoké školy chemicko-technologické, student nebo zaměstnanec Univerzity Pardubice. Řádným členem Klubu se může stát i jiná morálně a občansky bezúhonná fyzická osoba. Kolektivními členy Klubu se může stát jakákoliv právnická osoba, která si přeje podporovat činnost Univerzity Pardubice. Členy Klubu mohou být kromě občanů České republiky i občané jiných států.

(3) Čestné členství uděluje výbor Klubu významným osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj Univerzity Pardubice. O této skutečnosti podá výbor zprávu nejbližší valné hromadě. Čestný člen požívá všech práv a výhod řádného člena, placení členského příspěvku je dobrovolné.

(4) O přijetí řádného člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor Klubu.

(5) Každý řádný člen má právo účastnit se valné hromady, volit a být volen do všech orgánů Klubu a účastnit se jeho aktivit.

(6) Povinností člena je dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Klubu a platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

(7) Členství v Klubu zaniká:

 1. úmrtím,

 2. vystoupením na základě písemného prohlášení,

 3. zánikem Klubu,

 4. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady. Návrh na vyloučení podává výbor v případě jednání neslučitelného s členstvím v Klubu.

III. Orgány Klubu
§ 6 Orgány

Orgány Klubu jsou:

 1. valná hromada,

 2. výbor v čele s předsedou a výkonným místopředsedou,

 3. tajemník,

 4. dozorčí rada.

§7 Valná hromada

(1) Nejvyšším orgánem je valná hromada, které se schází nejméně jednou ročně.

(2) Valnou hromadu svolává předseda na návrh výboru písemnou pozvánkou, která musí obsahovat program schůze.

(3) Na valnou hromadu jsou zváni řádní i čestní členové Klubu.

(4) Do výlučné pravomoci valné hromady náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách Klubu, zejména:

 1. schvaluje, ruší nebo mění stanovy Klubu,

 2. projednává a schvaluje výroční zprávu, rozpočet, hospodaření s majetkem a revizní zprávu,

 3. schvaluje plán další činnosti, podává návrhy a jedná o nich,

 4. volí a odvolává členy výboru a dozorčí radu,

 5. rozhoduje o vyloučení člena,

 6. rozhoduje o zrušení - zániku Klubu, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku.

(5) Řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná 30 minut po stanoveném začátku bez ohledu na počet přítomných členů Klubu.

§ 8 Výbor

(1) Výbor je výkonným a statutárním orgánem Klubu, řídí činnost Klubu mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu, zejména o využití finančních prostředků podle schváleného rozpočtu, předkládá valné hromadě rozpočet a zprávu o činnosti, schvaluje a uskutečňuje roční plán činnosti Klubu a navrhuje předsedovi svolání valné hromady.

(2) Výbor je oprávněn jednat jménem Klubu navenek ve všech věcech. Jménem výboru jedná předseda nebo výkonný místopředseda samostatně. Ostatní členové výboru mohou jednat jménem výboru v rozsahu stanoveném výborem.

(3) Jakékoliv právní úkony výboru, které se uskutečňují v písemné formě, podepisuje za Klub předseda nebo výkonný místopředseda a další člen výboru.

(4) Členové výboru jsou za svoji činnost odpovědni valné hromadě.

(5) Výbor Klubu je minimálně sedmičlenný.

(6) Volené členy výboru volí na dobu tří let valná hromada. Ke zvolení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Valná hromada zvolí také tři náhradníky, kteří nastupují na uvolněná místa členů výboru podle pořadí stanoveného počtem odevzdaných hlasů. Výbor má právo kooptovat nového člena. Kooptace nového člena výboru musí být schválena na příští valné hromadě.

(7) Členem a předsedou výboru je z titulu své funkce vždy úřadující rektor Univerzity Pardubice, je-li členem Klubu a souhlasí-li se svým členstvím ve výboru a funkcí předsedy. V opačném případě se předsedou stává jiný člen výboru volený podle odst. 8. Při plnění běžných úkolů stejně jako při zastupování výboru navenek předsedu zastupuje výkonný místopředseda výboru.

(8) Výbor volí na své první schůzi ze svých členů výkonného místopředsedu a tajemníka, eventuálně další funkcionáře podle svého vlastního uvážení, případně předsedu, pokud nesouhlasí s výkonem funkce předsedy úřadující rektor Univerzity Pardubice.

(9) Výkonný místopředseda řídí administrativní agendu a koordinuje organizaci činnosti Klubu.

(10) Tajemník řídí a zastupuje Klub ve finančních záležitostech stanovených výborem.

(11) Výbor se schází zpravidla jednou za tři měsíce a je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Schůze výboru řídí předseda a v jeho nepřítomnosti výkonný místopředseda. Usnáší se prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v jeho nepřítomnosti předsedajícího.

Jednání výboru se mohou zúčastňovat zástupci organizací, s nimiž má Klub uzavřenou smlouvu o spolupráci.

§ 9 Dozorčí rada

Dozorčí radu volí valná hromada podle zásad uvedených v § 8 odst. 6 pro volbu členů výboru. Má tři členy a jednoho náhradníka. Kontroluje finanční hospodaření, správu majetku Klubu, účetní knihy a další účetní doklady a podává o tom zprávu valné hromadě.

IV. Hospodaření
§ 11 Majetek, zdroje příjmů

(1) Klub je samostatnou a nezávislou právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou. Může svým vlastním jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může k plnění svých úkolů nabývat movitý i nemovitý majetek, práva a jiné majetkové hodnoty a zřizovat účelově určené fondy. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou.

(2) Mezi hlavní zdroje příjmů patří zejména:

 1. členské příspěvky,

 2. dotace, subvence, dary,

 3. příjmy z prodeje upomínkových předmětů a publikací Klubu,

 4. příjmy z vlastní hospodářské činnosti na základě živnostenského oprávnění,

 5. příjmy z ostatních činností.

§ 12 Spolupráce s Univerzitou Pardubice s dalšími organizacemi

Podmínky spolupráce Klubu s Univerzitou Pardubice, případně dalšími organizacemi za účelem naplnění cílů činnosti Klubu, mohou být konkretizovány samostatnými dohodami o spolupráci uzavřenými mezi Klubem a těmito organizacemi.

V. Závěrečná ustanovení
§ 13 Zánik Klubu

Klub zaniká:

 1. usnesením tříčtvrtinové většiny členů Klubu přítomných na valné hromadě,

 2. rozpuštěním podle platných právních předpisů.

Valná hromada určí ve svém usnesení o rozpuštění likvidátora, který veškerý majetek, který zůstane po likvidaci, převede na Univerzitu Pardubice.

§ 13 Platnost stanov

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace.
Registrace provedena Ministerstvem vnitra ČR
dne 30. 7. 2003 pod č. j. VS/1-1/54678/03-R
IČO 266 38 134

true