Specialista/specialistka na historické malty, povrchy architektury a mozaiky – postdok

UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta restaurování

 

přijme 1 vědecko-výzkumného pracovníka na pozici

 

Specialista/specialistka na historické malty, povrchy architektury a mozaiky – postdok

 

Obor výzkumu:

Péče o hmotné kulturní dědictví se zaměřením na stavební památky, zejména historické omítky a malty, povrchy architektury a mozaiky

 

Popis náplně práce:

Postdok bude zapojený do výzkumu historických malt, povrchu architektury a mozaik navázaného na dlouhodobou výzkumnou činnost na Fakultě restaurování v dané oblasti a také v souvislosti s řešením probíhajících výzkumných projektů.

 

Postdok bude mít za povinnost zorganizovat seminář/workshop pro své spolupracovníky a případné další zájemce z řad odborné veřejnosti týkající se výzkumu, zkušeností ze zahraničí, možností spolupráce apod.

 

Požadavky na uchazeče:

 • je postdokem, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu PhD či jeho zahraniční obdoby (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) k 30. 6. 2019 a
 • v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k 30. 6. 2019) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50% úvazek, nebo byl PhD studentem v zahraničí a
 • prokáže publikační činnost (publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (k 30. 6. 2019),
 • musí prokázat zkušenosti v oblasti výzkumu historických malt, povrchu architektury a mozaik zaměřeného na složení, vlastnosti, poškození a konzervační postupy
 • výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem.

 

Úspěšní uchazeči by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

 

Místo výkonu práce:

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl, Česká republika

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou 6 měsíců
 • předpokládaný nástup 1. 10. 2019
 • práce na plný úvazek (8 hodin/den, pracovní doba 8:00 – 16:30)
 • hrubá měsíční mzda: 63.151,-- Kč
 • zaměstnanecké benefity – dovolená, příspěvek na stravování
 • příjemné prostředí, zaškolení

 

K vyplněné přihlášce (formulář naleznete v přiloženém souboru) doložte:

 • Profesní životopis
 • Diplom, popř. nostrifikaci
 • Doklad o absolvování jazykové zkoušky v rámci studia nebo certifikát, ev. prohlášení instituce, kde ukončil doktorské studium – u anglického jazyka
 • Dokumenty prokazující vědeckou činnost mimo území ČR
 • Seznam publikačních výstupů v posledních 3 letech (k 30. 6. 2019)
 • Seznam a stručný popis vědecko-výzkumných projektů (národních a mezinárodních), do kterých byl uchazeč zapojen v posledních 3 letech (vč. pozice, na které v rámci projektu působil, a počtu člověkoměsíců), a to k 30. 6. 2019.
 • Seznam stáží (zahraničních, v aplikační sféře) absolvovaných v posledních 3 letech (k 30. 6. 2019) a jejich stručný popis
 • Motivační dopis vč. specifikace přínosu pro přijímající pracoviště
 • Stručný popis dosavadního výzkumu vč. zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru
 • Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde uchazeč působil

 

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy v anglickém jazyce. Diplom, popř. jeho nostrifikaci, a Doklad o absolvování jazykové zkoušky je možné předložit v českém a slovenském jazyce. U dokumentů, jejichž originál nebyl vyhotoven v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, požadujeme úředně ověřený překlad do jednoho z těchto jazyků. Pro účely výběrového řízení postačí prostá kopie (elektronická nebo tištěná).

 

Přihlášky včetně příloh zasílejte nejpozději do 27. června 2019 elektronicky na adresu libuse.cermanova@upce.cz nebo na adresu:

Ing. Libuše Cermanová

Univerzita Pardubice

Studentská 95

532 10  Pardubice

(vlevo na obálku uveďte „Neotvírat – výběrové řízení“)

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UPa (https://www.upce.cz/deska/upa-prijme.html). O výsledku budete rovněž písemně informováni (e-mailem a poštou) a obdržíte Váš osobní protokol. Součástí protokolu bude i popis procesu odvolání vč. časového harmonogramu.

 

Časový harmonogram výběru:

Zveřejnění: do 13. června 2019

Předkládání požadovaných dokumentů: do 27. června 2019

Hodnocení: do 12. července 2019

Vyrozumění o výsledku a zveřejnění výsledku na webových stránkách UPa: dne 19. července 2019

 

Tato pozice je vyhlašována pro projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice předkládaný do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. 02_16_027.


 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení