Soubory ke staženíVelikostNahráno dne
PDF icon Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů117.79 KB26. 08. 2017 - 17:37
Microsoft Office document icon 19. 11. 2004 - původní 60.5 KB26. 08. 2017 - 17:37
false

DO PRÁVNICKÝCH OSOB Univerzitou Pardubice

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Univerzitou Pardubice (dále jen „pravidla“) upravují pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Univerzitou Pardubice (dále jen „univerzita“) a projednávání návrhů na založení právnických osob univerzitou v souladu se zvláštními právními předpisy a  vnitřními předpisy a normami univerzity.

(2) Pravidla se vydávají na základě § 20 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).

(3) Pravidla se vztahují na fakulty, vysokoškolské  ústavy a ostatní součásti univerzity.

(4) Univerzita nebude činit právní úkony vedoucí k založení právnických osob nebo k peněžitým nebo nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob, jestliže by hospodaření univerzity bylo zatíženo ztrátou z hospodaření těchto právnických osob nebo z účasti univerzity v těchto právnických osobách.

Článek 2

Základní ustanovení

(1) Univerzita může vkládat peněžité a nepeněžité vklady pouze do právnických osob, jejichž předmět činnosti souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činností univerzity. Ve zvlášť odůvodněných případech se může jednat i o činnost, která slouží  k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku univerzity.

(2) Právnickými osobami, které může univerzita sama založit nebo se na jejichž založení účastnit jako jeden z více zakladatelů, případně do těchto právnických osob vstoupit, jsou zejména:

 1. obchodní společnosti (s výjimkou uvedenou v odstavci 3) a družstva (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObchZ.“),
 2. obecně prospěšné společnosti (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 3. zájmové sdružení právnických osob (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,).

(3) Univerzita není oprávněna stát se společníkem ve veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Univerzita může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil a nebo cenné papíry obchodní společnosti, do které univerzita vložila majetek. Univerzita není oprávněna k převzetí ručení za peněžitý dluh jiné osoby a ke zřízení zástavního práva k nemovitosti.

(4) Peněžitým vkladem se rozumí souhrn peněžních prostředků, které se univerzita zavazuje vložit do právnické osoby za účelem založení této právnické osoby podle odstavce 2 nebo  nabytí nebo zvýšení své účasti v této právnické osobě. Peněžitým vkladem do obchodní společnosti nebo družstva nesmí být peněžité prostředky, které univerzita obdrží jako poskytnutý příspěvek podle § 18 odst. 3 na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činností, a poskytnutou dotaci podle § 18 odst. 5 zákona na rozvoj univerzity a na ubytování a stravování studentů.

(5) Nepeněžitým vkladem se rozumí souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot, které se univerzita zavazuje vložit do právnické osoby za účelem založení této právnické osoby podle odstavce 2 nebo nabytí nebo zvýšení své účasti v této právnické osobě.

(6) Nepeněžitým vkladem do obchodní společnosti nebo družstva nesmí být:

 1. nemovitý majetek, který veřejné vysoké školy nabyly do svého vlastnictví z vlastnictví státu;
 2. vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo poskytnutí služeb;
 3. pohledávky vůči této právnické osobě (§ 59 odst. 8 ObchZ. ).

Článek 3

Návrh na založení právnické osoby nebo získání účasti  v  právnické osobě

(1) Návrh na založení jiné právnické osoby nebo vložení peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do této nebo jiné právnické osoby (dále jen „návrh“) předkládají rektorovi prorektoři, kvestor, děkani, ředitelé vysokoškolských ústavů, ředitel Správy kolejí  a menzy a ředitel Informačního centra, nebo jej rektor iniciuje sám.

(2) Návrh  musí obsahovat zejména:

 1. specifikaci důvodů, účelu a cílů založení právnické osoby, nebo získání účasti v   právnické osobě;
 2. právní rozbor kroků potřebných k založení právnické osoby nebo  k získání účasti  v právnické osobě;
 3. podnikatelský záměr právnické osoby, o jejíž založení nebo o účast v ní se jedná,
 4. návrh zahajovací ekonomické rozvahy právnické osoby v případě jejího vzniku,
 5. údaje z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného seznamu, údaje o splacené výši základního kapitálu, údaje o hospodaření právnické osoby v rozsahu zveřejňované účetní uzávěrky v případě přistoupení k účasti v právnické osobě,
 6. návrh personálního obsazení statutárního a ostatních orgánů právnické osoby zajišťující uplatnění a prosazení zájmů univerzity,
 7. specifikace materiálních a finančních podmínek existence právnické osoby a jejich předpokládané nebo uskutečněné naplnění,
 8. stanovení způsobu, jakým bude rozdělován případný zisk z činnosti právnické osoby,
 9. stanovení způsobu řešení případné ztráty z činnosti právnické osoby,
 10. definování dalších přínosů pro univerzitu,
 11. návrh příslušné smlouvy.

(3) Návrh na peněžní nebo nepeněžní vklad do právnické osoby při jejím založení nebo vzniku účasti v ní obsahuje:

 1. specifikaci peněžního a nepeněžního vkladu ohodnoceného posudkem dvou soudních znalců,
 2. v případě nemovitosti doplněnou výpisem z listu vlastnictví katastrálního úřadu a snímkem pozemkové mapy, popřípadě geometrickým plánem,
 3. důvod poskytnutí peněžního nebo nepeněžního vkladu.

(4) Návrh rektor předkládá k projednání  kolegiu rektora; v případě, že s návrhem rektor po projednání v kolegiu rektora  vysloví souhlas, předloží ho k vyjádření Akademickému senátu univerzity (dále jen „akademický senát“).

(5) Návrh s vyjádřením akademického senátu předkládá rektor Správní radě univerzity s žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu k právním úkonům, kterými univerzita hodlá založit jinou právnickou osobu,  získat účast v jiné právnické osobě, a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do této a jiné právnické osoby.

(6) O založení právnické osoby a o peněžitém nebo nepeněžitém vkladu do této nebo jiné právnické osoby, rozhoduje po vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady univerzity a po oznámení této skutečnosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, rektor.

(7) Pokud v právnické osobě, ve které má univerzita účast, bude podán návrh na přeměnu obchodní společnosti fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením nebo na změnu její právní formy, zvýšení a snížení základního kapitálu nebo na jiná rozhodnutí, která by měla vliv na postavení univerzity, jsou osoby jednající jménem univerzity v orgánech této právnické osoby, povinni bezodkladně informovat rektora a předložit potřebné podklady pro rozhodnutí. Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí přiměřeně.

Článek 4

Osoby jednající jménem univerzity v orgánech právnických osob, v nichž má univerzita účast

(1) Při výkonu práv a povinností, které univerzitě plynou z účasti v právnické osobě, je osobou oprávněnou jednat jménem univerzity rektor. Rektor může k jednání za univerzitu pověřit písemně zaměstnance univerzity nebo zplnomocnit jinou fyzickou nebo právnickou osobu, a to udělenou písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění zmocněnce.

(2) Pokud je k tomu oprávněna, navrhuje univerzita své zástupce do statutárního a jiného orgánu právnické osoby, v níž má univerzita účast, (dále jen „navrhované osoby“). Při výběru navrhovaných osob se přihlíží k jejich odbornému zaměření vzhledem k předmětu činnosti právnické osoby, do jejíchž orgánů jsou navrhovány, a splnění podmínek uvedených  v § 31a ObchZ.

 (3) S navrhovanými osobami  univerzita uzavírá písemnou dohodu, jejíž součástí je:

 1. závazek navrhované osoby, že v orgánech, do nichž je  univerzita navržena, bude chránit práva, oprávněné zájmy a dobré jméno univerzity po celou dobu výkonu funkce.
 2. závazek navrhované osoby, že bude pravidelně informovat rektora, rektorem určeného zaměstnance nebo příslušného zmocněnce o aktuálních otázkách souvisejících s činností právnické osoby, do jejíchž orgánů byla navržena, a řídit se jeho pokyny.
 3. odpovídající sankce pro navrhované osoby v případě nesplnění závazků uvedených v písmenech a) a b), a to i v případě, že navrhovaná osoba, pokud se jedná o zaměstnance, v průběhu výkonu funkce ukončí s univerzitou pracovněprávní vztah.

(4) Rektor, rektorem určení  zaměstnanci nebo zmocněnci jsou povinni nejméně jednou ročně předložit  kolegiu rektora písemné zprávy o činnosti a hospodaření  právnických osob, v nichž má univerzita účast. Části těchto zpráv, které nepodléhají obchodnímu tajemství, ochraně utajovaných skutečností a ochraně osobních údajů, univerzita zveřejní.

(5) Nejméně jednou ročně předloží rektor akademickému senátu souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má univerzita účast.

Článek 5

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Univerzitou Pardubice registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. listopadu 2004 pod
č.j. 28964/2004-30.

(2) Tato pravidla byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem dne 11. dubna 2006.

(3) Tato pravidla nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

 

 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v. r.

rektor

true