Rektor univerzity

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
telefon +420 466 036 553
e-mail rektor@upce.cz

Funkční období

2018 - 2022        rektor
2006 - 2010        rektor
2000 - 2006        prorektor

Profesní životopis

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., se narodil v roce 1959. Studium na původní Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích absolvoval v roce 1982 a o čtyři roky později obhájil disertační práci. V roce 1997 byl jmenován docentem, v roce 2000 získal vědeckou hodnost DrSc. (doktora chemických věd) a o dva roky později byl jmenován profesorem pro obor fyzikální chemie. Pobýval dlouhodobě v zahraničí, kde přednášel a vědecky pracoval na Universidad Hispalense v Seville, Universitat Politécnica de Catalunya v Barceloně a National Institute for Material Science v japonské Cukubě. V současnosti působí na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické, kde se podílí na výuce ve specializaci a vedení diplomových a disertačních prací.

Vědecká činnost

Prof. Málek je autorem řady publikací v impaktovaných mezinárodních odborných časopisech, spoluautorem na čtyřech odborných knihách (Springer), garantem spolupráce s National Institute Materials Science (Tsukuba, Japonsko) a často vystupuje na konferencích. Je členem několika zahraničních vědeckých rad a odborných společností, několika vědeckých rad fakult univerzity i jiných vysokých škol.

Galerie rektorů
Galerie portrétů rektorů
Představitelé VŠ v její historii

Novinky

false