Projekt

Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet (část FR)

Poskytovatel:Ministerstvo kultury
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Trvání:01.03.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta restaurování
Řešitel:Mgr. Petra Hečková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal Ph.D.

Projekt se zaměřuje na vytvoření a zavedení optimálních nástrojů pro identifikaci, komplexní průzkum, dokumentaci a prezentaci sepulkrálních památek, nevyužívaných či zčásti opuštěných hřbitovů, které jsou nositeli kulturní a památkové hodnoty, avšak v současnosti jsou či mohou být ohroženy zánikem či takovými změnami, jež by zásadně změnily jejich podstatu. Vzhledem ke koncentraci podobných lokalit v oblasti někdejších Sudet, kde došlo v moderní historii k výraznému přerušení kontinuity osídlení a tedy i kontinuity kulturní, se projekt z geografického hlediska zaměřuje především na příhraniční regiony České republiky.