Projekt

Experimentální měřící infrastruktura

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Interní rozvojová soutěž
Trvání:01.01.20 - 30.11.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Vladislav Borecký Ph.D.
Ing. Özgür Yurdakul Ph.D.

Inovace praktické části výuky si klade za cíl rozšíření výuky o experimenty v oblasti diagnostiky stavebních konstrukcí. Projekt spočívá ve vytvoření účelově navržené experimentální konstrukce a pořízení vybavení umožňujícího provádění měření a vyhodnocení dat v rámci úloh statiky a stavební mechaniky. Součástí konstrukce bude také zkušební pole s rámem umožňující provádění statické zatěžovací zkoušky a zkoušky únosnosti CBR/IBI a pro zkoušky dynamických zatěžovacích zařízení FWD a LDD. Na experimentální konstrukci bude možné provádět přímé geodetické měření a nepřímé měření deformací pomocí tenzometrických snímačů. Navíc bude umožněno modelování vytvořené experimentální konstrukce v pořízeném SW a bude možné provést výpočet odezvy konstrukce na zatížení. Na zkušebním geotechnickém poli bude možné provádět měření únosnosti a deformací zemního tělesa při známém zatížení. Modelování těchto experimentů bude možné ve stávajícím softwaru.