Projekt

Výzkumná infrastruktura CEMNAT

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Miroslav Vlček CSc.

Hlavním cílem CEMNATu je i nadále realizovat vědeckou, výzkumnou, vývojovou a edukativní činnost v materiálových vědách. Mezi hlavní výzkumné směry (obory) CEMNATu patří: 1) fotonika (metamaterialy, 3D fotonické krystaly, opály), 2) elektronika a elektrický inženýring (paměti, tenké vodivé vrstvy, RFID antény), 3) obnovitelné zdroje energie (1D nanotrubice a nanočástice pro solární články a baterie), 4) chemicky aktivní povrchy (zeolity, silika, alumina ve formě membrán nebo nanovláken). Všechny tyto směry jsou vysoce aktuální a jsou zcela v souladu se současnými a budoucími potřebami jak České republiky, tak i celosvětového společenství. Zkoumané materiály patří do kategorie high-tech materiálů pro tzv. emerging technologies. S ohledem na ?nanotechnologické? zaměření centra budou výše uvedené materiály studovány v různých formách, které mají rozměry v nanoměřítku. Mezi tyto formy patří zejména nanočástice, nanotrubice, nanovlákna a tenké vrstvy. V rámci dalšího rozvoje ve středně-dlouhodobém horizontu (2016-2019) se CEMNAT chce soustředit na: 1) získávání dalších špičkových vědeckých pracovníků z oblasti chemie a fyziky pevných látek, syntézy nových materiálů (různými technikami), včetně nanomateriálů a metamateriálů, modelování jejich struktury a vlastností. 2) rozvoj infrastruktury - v plánu je pořízení velmi moderního vybavení, zejména řady depozičních a analytických metod, z nichž některé nejsou v ČR k dispozici, na jednom místě. Toto vybavení bude komplementární k již pořizovanému vybavení. 3) posílení významnosti ve výzkumném prostoru díky realizaci vynikajících výsledků 4) budování vysoce kvalitních vědeckých týmů s vysokým podílem mladých motivovaných vědeckých pracovníků z ČR i ze zahraničí 5) posílení spolupráce s průmyslovou sférou nejen v regionu Pardubic a Pardubického kraje, ale i v celonárodním a mezinárodním kontextu.