Projekt

Utváření role lékaře a pacienta: Hisrtorie vztahu pacient-lékař v českých zemích 1769-1992

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Juniorské projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Vladan Hanulík Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Mgr. Šárka Caitlín Rábová
Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová

Navrhovaný tříletý výzkumný projekt rozšiřuje dosavadní bádání ve sféře sociálních dějin lékařství o nové tematické zaměření. Definování analytického problému zahrnuje nezbytnou rozsáhlou heuristickou aktivitu směřovanou k ustavení databáze relevantní pro sledování vývoje obou stran procesu léčebné terapie ? lékařů I jejich pacientů ? mezi lety 1769-1992. Reálie jejich praktické interakce budou analyzovány z dvou základních metodologických hledisek, kombinujících diskurzivní analýzu performativity rolí pacienta a lékaře, jakožto jednoho element determinujícího podobu rolí v léčebném poli a straně druhé fenomenologicky orientovanou analýzu individuálních referencí pacientů i lékařů, reflektujících vzájemně své pozice v průběhu léčebného a diagnostického procesu, i mimo něj. Teorie performativity Judith Butler bude v tomto případě využita pro analýzu vtělované sociální praxe lékařských praktiků i jejich klientely. Potenciální subjektivní reakce na kulturně determinující diskurzivní formace pak bude založena na metodologie fenomenologie tělesnosti Maurice Merleau-Pontyho.