Projekt

A Structure-Based Predictive Model for Br?nsted Acid Catalyzed Reactions

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Roman Bulánek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Pavel Čičmanec Ph.D.
Ing. Eva Koudelková Ph.D.
Francisca Solanea De Oliveira Ramos Ph.D.

Protonové zeolity s Br?nstedovými kyselými centry hrají zásadní roli ve zpracování ropy, petrochemii a výrobě chemických specialit. Navzdory intenzivnímu používání těchto materiálů jako kyselých katalyzátorů již od šedesátých let 20. století, není dodnes značná rozmanitost jejich katalytických aktivit plně pochopena. Pro zlepšení katalytických vlastností stávajících katalyzátorů a pro efektivní a cílený vývoj nových materiálů určených pro specifické katalytické aplikace je nutné porozumět klíčovým faktorům ovlivňujícím katalytické vlastnosti těchto materiálů. Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout prediktivní model umožňující stanovení katalytických vlastností materiálů v konkrétní reakci na základě struktury mřížky a jejího složení. K dosažení tohoto cíle budou moderní metody výpočetní chemie pro přesné periodické výpočty kombinovány s experimentálním stanovením katalytických aktivit a parametry interakce testovacích molekul s Br?nstedovými kyselými centry.