Projekt

Přechod mezi amorfním a krystalickým stavem (3D2D) u chalkogenidových materiálů vázaných van der Waalsovou vazbou

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Miloš Krbal Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Tomáš Wágner DrSc.
Mgr. Jan Mistrík Ph.D.
Ing. Vít Prokop

Před několika lety se objevily a rychle dostaly do popředí polovodičového výzkumu dvě nové skupiny chalkogenidových materiálů. Jedna se nazývá topologické izolátory a druhá chalkogenidy přechodných kovů. Z vědeckého i technologického hlediska je zásadní vysoká kvalita krystalické struktury o jedné- a několika vrstvách narostlých na velké ploše. Cílem projektu je zjistit a pochopit procesy, při kterých se krystalická fáze vrstevnatých chalkogenidů s van der Waalsovou vazbou (vdW) generuje z odpovídající amorfní fáze řízením tloušťky, různými substráty a tepelnými úpravami. Vazebné poměry v amorfních 3D vdW vrstvách a jejich přeměna do 2D vdW krystalických vrstev bude studována kombinací experimentů a modelováním struktur. Pochopení 3D2D přechodu umožní předpovídat a vyvinout protokoly pro přípravu těchto materiálů na velké plochy a tím je přenést do průmyslových aplikací.