Projekt

NANOBIO - posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Trvání:01.03.18 - 31.05.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. RNDr. Zuzana Bílková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Dr.-Ing. Jan Macák
Bc. Lucie Prokopová DiS.
doc. RNDr. Tomáš Roušar Ph.D.

Hlavním cílem projektu NANOBIO bude vytvořit mezioborový tým odborníků, kteří budou vyvíjet a charakterizovat nové funkční nanomateriály, dále budou testovat vliv konvenčních i nově vyvinutých nanomateriálů na biologické systémy, a to na úrovni buněk, tkání či živých organismů. Záměrem projektu je vytvořit funkční tým složený z odborníků komplementárních vědeckých oborů (materiáloví inženýři, analytici, biologové, toxikologové, imunologové, farmakologové), který bude vyvíjet a současně i testovat nové materiály. Bude ověřovat jejich biologické účinky a definovat oblasti jejich využití s cílem minimalizovat zátěž pro lidský organismus i životní prostředí. Jedním z cílů projektu je po řádném ověření účinků tyto funkční materiály nabídnout firmám s odpovídajícím technickým zázemím pro jejich další testování a výrobu. vytvoření vědecko-výzkumné infrastruktury, která by dlouhodobě poskytovala odborné zázemí pro firmy v regionu i v rámci celé ČR.