Projekt

Selenidové 2D nanomateriály s unikátními vlastnostmi připravené pomocí depozice atomárních vrstev

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.18 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Filip Bureš Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Dr.-Ing. Jan Macák
Ing. Jiří Tydlitát Ph.D.
Ing. Milan Klikar Ph.D.
Raul Zazpe Dr.
Ing. Miloš Krbal Ph.D.

Projekt se zaměřuje na design a syntézu nových organických derivátů selenu a jejich následnou aplikaci jako Se-prekurzorů využitelných pro přípravu dichalkogenidů přechodných kovů pomocí depozice atomárních vrstev (ALD). Řešení projektu je rozděleno do čtyř logicky navazujících pracovních balíčků, které zahrnují design, syntézu, čištění a základní charakterizaci nových těkavých sloučenin selenu, jejich využití jako Se-prekurzorů pro depozici atomárních vrstev, optimalizace ALD procesu příprav 2D vrstev dichalkogenidů přechodných kovů, jejich základní charakterizaci a další studium jejich vlastností a aplikačního potenciálu. Hlavní motivací projektu je chybějící portfolio vhodných derivátů selenu resp. telluru využitelných v ALD technice a rovněž využití ALD techniky pro přípravu MoSe2 a podobných nanomateriálů. Projekt je vysoce multidisciplinární na pomezí organické, anorganické a materiálové chemie, na jeho řešení se budou podílet dvě pracovní skupiny uchazeče, každá s unikátním know-how v dané oblasti.