Projekt

Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Trvání:01.01.17 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Miloslav Slezák CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Jiří Palarčík Ph.D.

Cílem řešení je naplnit dvě tematické domény objektivními informacemi a funkčními technickými postupy. V prvé řadě zmapovat a exaktně vyjádřit změnu odstranění dřevní hmoty lesa na dynamiku průsaku reaktivních forem dusíku/fosforu. Následně vyvinout metodické doporučení posouzení dopadů na podzemní vody a vyvinout nejvhodnější postup obnovy lesa z hlediska minimalizace nežádoucích migračních dopadů sloučenin dusíku na kvalitu podzemních vod.