Koronavirus – sledujte aktuální informace

od 10. 9. 2020
roušky
ve vnitřních
prostorách

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. Proto vám chceme nabízet nejaktuálnější informace, které se týkají prevence proti koronaviru. 

Na univerzitu v roušce

Nezapomeňte si nově nejen na studijní oddělení, ale také na zkoušky, státnice, promoce, konzultaci, jednání nebo přednášku na univerzitě vzít roušku. Je to nová povinnost, kterou vyvolala zhoršující se epidemiologická situace v České republice.

 

 • Prosíme všechny studenty, aby dodržovali povinnost a od 10. 9. 2020 nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez ochranných prostředků dýchacích cest. Rouška je povinná nově i při výuce.
 • Výuka na univerzitě je omezena na maximální počet 50 osob v jedné místnosti. Způsob výuky a její organizaci určí děkani fakult.
 • Student, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hod na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit studijnímu oddělení své fakulty. Do doby předložení negativního výsledku testu z České republiky nebo uplynutí karantény mu není dovoleno vstoupit do provozoven, pracovišť a učeben univerzity
 • Aktualizované informace k opatřením a návratu z rizikových zemí sledujte na intranetu
 • Prosíme všechny zaměstnance, aby nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez ochranných prostředků dýchacích cest -  respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, který brání šíření kapének.
 • Tato povinnost se nevztahuje na osoby:

  • v kancelářích, pokud pracuje min. 2 metry od jiné osoby,
  • v menze v době konzumace potravin, pokrmů a nápojů,
  • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže, apod
 •  Od 14. 9. mohou zaměstnanci po dohodě s vedoucím vykonávat v případech karantény práci z domova, pokud to jejich charakter práce umožňuje.
 • Zaměstnanec, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit přímému vedoucímu zaměstnanci a na Oddělení personální a mzdové.
 • Aktualizované informace k opatřením, doporučením MŠMT, návratu z rizikových zemí a karentény sledujte na intranetu
 • Check your e-mail and Student Intranet (EN).
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • Prosíme všechny, aby nevstupovali do knihovny bez nasazené roušky. Je nutné si také při vstupu vydezinfikovat ruce. Dezinfekci najdete za vstupními dveřmi do knihovny.
 • Pro uživatele, kteří nechtějí vcházet do prostoru za turniketem, zůstává zachována služba „objednávka přes e-mail“, která vám ušetří čas, protože si přijdete připravené knihy pouze vyzvednout.
 • Objednávky knih: knihovna@upce.cz  (FZS: dominika.koubkova@upce.cz, FR: dana.vecerova@upce.cz).Čekejte vždy na potvrzení, že jsou knihy připraveny k vyzvednutí. 
 • Knihovna poskytuje konzultace přes e-mail a telefon. Na osobní či online konzultaci (např. prostřednictvím MS Teams či Skype) se domluvte s konkrétním zaměstnancem knihovny
 • Změny podmínek provozu a otevírací doba - aktuální stránky Univerzitní knihovny. 

Pokyny pro studenty po příjezdu do ČR z rizikových zemí

 1. Do 72 hodin od příjezdu musíte absolvovat první (vstupní) COVID-test na území ČR.
 2. Až do vyhodnocení testu musíte nosit roušku.
 3. Po 14 dnech od příjezdu musíte absolvovat druhý (kontrolní) COVID-test na území ČR.

Sledujte aktuální informace na webu Správy kolejí a menz

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Při pohybu na fakultě JE POVINNÁ ROUŠKA (ČI JINÁ OCHRANA HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH)
 • Počet studentů ve skupině se řídí aktuálním opatřením Vlády ČR (NEPLATÍ, že v učebně může být max. jen 15 studentů)
 • UPOZORNĚNÍ: Již NENÍ NUTNÉ odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci projevů nemoci COVID-19 + potvrzené od konkrétní osoby.
 • U činností, které nejsou evidované v IS STAG (zápočet, zkouška, výuka) je přítomnost studentů možná pouze na základě domluvy s pracovníkem DFJP, se kterým budou tuto činnost vykonávat nebo který na ně bude při této činnosti dohlížet.
 • Přítomnost studentův prostorách univerzity je možná pouze v tom případě, že nemají v danou chvíli nařízenou karanténu a neprojevují se u nich v posledních 2 týdnech příznaky virového infekčního onemocnění.

Více informací na studentském intranetu

Fakulta filozofická 

 • V souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR je při pohybu na fakultě povinná ochrana horních cest dýchacích.
 • Dezinfekce je k dispozici na určených místech v budovách EA, EB, G.
 • K výuce, zápočtu či zkoušce se dostavte ve stanovený čas, mějte dezinfikované ruce a zdržujte se v prostorách fakulty pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Počet studentů ve skupině není momentálně omezen.
 • Momentálně není nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistenci nemoci COVID-19.
 • Přítomnost je možná pouze v tom případě, že nemáte v posledních 2 týdnech příznaky virového infekčního onemocnění a nařízenou karanténu.
 • Aktuální situaci vládních nařízení nepřetržitě monitorujeme a opatření na fakultě jim budeme nadále přizpůsobovat.

Více informací na stránkách fakulty

 

Fakulta zdravotnických studií

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací COVID-19 věnujte pozornost aktuálním informacím:

 • Při vstupu do budovy se studenti řídí obecně platnými hygienickými pravidly – zapisují se do knihy, která je umístěna na recepci u hlavního vchodu do budovy (a to i při odchodu z budovy), použijí dezinfekci rukou (bezdotykový dávkovač je umístěn přímo u hlavního vchodu a dále ve všech společných prostorách celého areálu).
 • Přítomnost na fakultě je možná pouze v případě, že student nemá v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění nebo nařízenou karanténu.
 • V případě výuky rozvrhované pro více než 100 osob je nutné roušku použít (jedná se o víceoborové přednášky realizované v ZE1).
 • Až do odvolání nebude možné využít prostor odpočinkové místnosti.

Situaci nadále monitorujeme a opatření budeme aktualizovat v souvislosti s vývojem situace. 

 

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility sledujte na studentském instranetu.

Vstoupit do intranetu

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky naleznete na zaměstnaneckém intranetu.

Zaměstnanecký intranet
true