Hodnocení kvality

Hodnocení kvality

Dle zákona o vysokých školách je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností včetně realizace jejich pravidelného hodnocení.

 

Univerzita Pardubice

Jako mezinárodně respektované centrum vzdělanosti chce trvale přispívat k rozvoji vědeckého poznání, tvůrčího lidského potenciálu a vyspělých technologií ke zlepšení kvality života a prosperity společnosti.

Jako jediná instituce terciárního vzdělávání univerzitního typu v Pardubickém kraji, chce být moderní veřejnou vysokou školou, informačně otevřenou a dynamicky se rozvíjející v kontaktu s okolním světem.

Jako vnitřně konsolidovaná, stabilní a finančně zdravá instituce, jednotná vnitřní kulturou, sdílenými hodnotami a tradicemi a bohatá rozmanitostí pěstovaných věd přírodních, technických, ekonomických, humanitních, společenských, zdravotnických i uměleckých, hodlá nadále podporovat a rozvíjet tvůrčí akademické prostředí, v němž akademičtí pracovníci budou posouvat hranice lidského poznání a předávat své intelektuální bohatství studentům, vychovávat z nich vysoce kvalifikované odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí v otevřené konkurenci světového trhu práce a připravovat je k zodpovědnému občanství, pokrokovému a produktivnímu životu v globalizované společnosti.

 

Univerzita Pardubice navazuje na tradice vysokoškolského vzdělávání, sahajícího svými kořeny do druhé poloviny 20. století, které nadále rozvíjí, a v souladu se svým Strategickým (dlouhodobým) záměrem plní roli vrcholného centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, hraje klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

• uchovává a rozhojňuje dosažené poznání a pěstuje činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost,

• umožňuje v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,

• poskytuje další formy vzdělávání a umožňuje získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílí se tak na celoživotním vzdělávání,

• hraje aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,

• přispívá k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracuje s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,

• rozvíjí mezinárodní, a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporuje společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů.

 

Univerzita Pardubice si zakládá na prostředí, v němž všechny jeho součásti, studenti a zaměstnanci sdílejí společné hodnoty:

• uznávání demokratických a morálních principů a akademických svobod,

• respekt k jedincům, společnosti, životnímu prostředí, materiálním, kulturním a etickým hodnotám,

• kreativní, kritické a nezávislé myšlení a jeho svobodné vyjádření

• jednota ve vzdělání, vědě, výzkumu, vývoji a inovacích,

• podpora a uznávání různorodosti fakult a jednoty univerzity v její celistvosti,

• partnerství a spolupráce bez rozdílu pohlaví, rasy, kultury a vyznání

• kvalitní akademické vzdělání a podpora talentů k excelenci,

• integrální, vysoce etický rozvoj a sebezdokonalování jednotlivců,

• hledání inovativních a udržitelných řešení pro domácí i globální výzvy,

• kvalita, prosperita a sociální zodpovědnost

 

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušným nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech ve vysokém školství.

Výsledkem hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice je zavedení systému zajišťování kvality těchto činností a postupná aplikace standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě Pardubice. Celý systém včetně způsobu přijímání nápravných opatření a následné podoby kontrolování jejich naplňování je definován vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality, vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice a na něj navazujícími dalšími vnitřními normami.

Tento systém je neustále se rozvíjejícím nástrojem univerzity, který umožňuje pravidelně monitorovat a usměrňovat probíhající činnosti a zároveň zohledňovat specifika jednotlivých fakult, studijních programů a všech dalších činností univerzity.