Glosář univerzitní terminologie

Češtinasort ascending Angličtina
zveřejnit publish
způsobilé výdaje eligible costs
zpráva auditora auditor's report
zpracovat process
zpětné podávání retroactive submission
zpětně retroactively
známka grade
znalost knowledge
znalecký posudek expert opinion
zmocnitel (plná moc) agent (power of attorney)
zmocněnec (plná moc) principal (power of attorney)
změnové řízení change management
zkušební laboratoř testing laboratory
zkušební doba trial period
zkratka abbreviation
zkouškový termín examination date
zkouškové období examination period
zkouška odborné způsobilosti proficiency exam
zkouška examination / exam
získat acquire
zdravotnický záchranář paramedic
závěrečná zpráva final report
závěrečná zkouška final examination
závazný binding
zástupce vedoucího deputy head
zástupce vedoucího vice-head
zapsaný student registered student
zápočtový týden credit week
zápočtový test credit test
zápočtová práce credit assignment
zápočet course credit
zápis do studia registration for study
zanechat studia drop-out
zamítnutí rejection
zamítnout reject
zaměstnání employment
zaměstnanec employee
zaměřit se na focus on
záměr plan
zákonný mandatory
Zákon o vysokých školách Act on Universities
zákon act
zahájení projektu project commencement
zahájení (projektu, pracovního poměru) commencement
zahájení opening speech
žádost o platbu payment application
žádost (formulář) application form
žádost application
zadavatel veřejné soutěže public tender contractor
zadavatel contracting entity / contractor
zadávání zakázek awarding contracts
zadávací dokumentace tender documents
žadatel applicant
zadání diplomové/bakalářské práce theisis assignment
zachovat mlčenlivost maintain confidentiality
z důvodu due to
Vzdělávací a informační pracoviště DFJP Praha Education and Information Centre of JPFT in Praha
vzdělávací educational
vzdělání education
výzva call for proposals
Výzkumné centrum moderních komunikačních technologií Modern Communication Technology Research Centre
Výzkumné centrum kolejových vozidel Rail Vehicles Research Centre
Výzkumné a inovační centrum v dopravě Transport Research and Innovation Centre
výzkum research
Vývojové dílny FChT research work-rooms
využití use
výukové období lecturing period
výuka teaching
výuka instruction
výuka lessons
vyučující tutor
vyučující lecturer
vyučovací období study period
vytýkací dopis letter of warning
výstupy a kompetence learning outcomes and competences
výstupní list employment record sheet
Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik The College of Restoration and Conservation Techniques
výsledky výzkumu research results
výroční zpráva annual report
vyplnit fill out
výměnný pobyt (učitelů) teacher exchange
výměnný pobyt (studentů) study exchange
výměna exchange
výkaz zisku a ztrát profit and loss statement
výkaz o studiu report of study
výhradní práva exclusive rights
Vydavatelství s prodejnou skript Publishing House, Bookshop
vydat (publikovat) publish
vydat issue
vydání issue
výběrové řízení tender
vstupní/výstupní lélařská prohlídka initial/final medical assessment
VŠ vzdělání university education
volitelný předmět optional course
volitelné předměty optional subjects
volební místnost polling room
vnitřní směrnice/postup guidance
vnitřní předpis internal regulation
vlastnictví ownership
vítězná nabídka winning proposal
většina hlasů majority of votes
většina majority
veřejný zadavatel public contracting authority
veřejná zakázka public tender
veřejná univerzita public university
veřejná správa public administration
veřejná soutěž public tender
veřejná obhajoba public defence
vedoucí práce (např. diplomové) supervisor
vedoucí head
vědomosti knowledge
vedení fakulty faculty management
vědecký pracovník researcher
vědecký časopis scientific journal
vědecká rada scientific board
vědecká publikace scientific paper
věcná kontrola material inspection
uznatelnost nákladů cost applicability
uzavřít smlouvu enter into contract
uzavřít smlouvu conclude contract
uzavřít smlouvu make contract
úvodní slovo opening speech
úvodní initial
úvod do introduction to
Ústřední sklad Central Material Storage
ústní oral
Ústav veřejné správy a práva Institute of Public Administration and Law
Ústav systémového inženýrství a informatiky Institute of System Engineering and Informatics
Ústav správních a sociálních věd                              Institute of Administrative and Social Sciences
Ústav regionálních a bezpečnostních věd Institute of Regional and Security Sciences
Ústav pro analýzu dopravních nehod Institute of Transport Accident Analysis
Ústav podnikové ekonomiky a managementu  Institute of Business Economics and Management
Ústav organické chemie a technologie Institute of Organic Chemistry and Technology
Ústav matematiky a kvantitativních metod        Institute of Mathematics and Quantitative Methods
Ústav matematiky Institute of Mathematics
Ústav historických věd Institute of History
Ústav environmentálního a chemického inženýrství Institute of Environmental and Chemical Engineering
Ústav energetických materiálů Institute of Energetic Materials
Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management
Ústav ekonomie Institute of Economics
Ústav ekonomických věd Institute of Economic Sciences
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials
Ústav aplikované fyziky a matematiky Institute of Applied Physics and Mathematics
ústav institute
ustanovit set up
ustanovení smlouvy contract provisions
usnesení resolution
usnášet se decide by resolution
usnášeníschopný počet quorum
Úřední věstník Official Journal
úřední official
univerzitní objekt university premises
Univerzitní konferenční centrum University Conference Centre
Univerzitní knihovna University Library
Univerzita Pardubice University of Pardubice
Umělecká rada Arts Board
ukončení studia termination of study
ukončení (studia) completion of study
ukončení (smlouvy) termination
uklízečka cleaner
Úklid budov Cleaning Services
Údržba SKM Halls of Residence and Catering Services-Maintentance Unit
udělit (titul) award
udělit grant
udělat zkoušku pass an exam
účinnost effectiveness, effect
uchovávat dokumenty retain documents
uchazeč (výběrové řízení) tenderer
uchazeč candidate
učební výstupy a kompetence learning outcomes and competences
účastník výběrového řízení tenderer
účastník participant
účast na výuce attendance
ubytování accommodation
ubytovací stipendium accommodation allowance
ubytovací kancelář accommodation services
Tiskařské středisko Publishing and Printing Centre
teze práce precis
teze dipl. práce/dizertace thesis intent paper
teoretické základy theoretical foundations
tematický celek unit
tělovýchovný areál sports complex
technologický transfer technology transfer
technologický pavilon technology centre
Technika a technologie v dopravě a komunikacích Technologies in Transport and Communications
Technik Technician
Technický odbor Technical Division
Technické středisko laboratoří Laboratory Technical Centre
tarifní plat basic wage
talár academic gown
tajemník pracoviště Department secretary
tajemník FZS Secretary of FHS
tajemník FR Secretary of FR
tajemník FF Secretary of FAP
tajemník FES Secretary of FEA
tajemník FEI Secretary of FEEI
tajemník fakulty Faculty Secretary
tajemník DFJP Secretary of JPTF
tajemník secretary
SVOČ Student Scientific and Professional Project
studium studies
studijní volno educational leave
studijní referent assistant to the study office
Studijní referát FES FEA - Department of Studies
studijní řád study regulations
studijní plán study plan
Studijní oddělení FZS FHS - Department of Studies
Studijní oddělení FR FR - Department of Studies
Studijní oddělení FEI FEEI - Department of Studies
Studijní oddělení DFJP JPFT - Department of Studies
Studijní oddělení a odd. vědecké agendy FF FAP - Study and Research Department
studijní oddělení study office
studijní oddělení department of studies
studijní obor branch of study
studijní materiál study material
studijní agenda study agenda
Studijní a zkušební řád Study and Examination Regulations
studentská rada student board
studentská půjčka financial aid
studentská grantová soutěž student grant competition
student PhD programu PhD candidate
student Mgr. Programu postgraduate student
student Bc programu undergraduate student
střední podnik medium-size enterprise
strážný guard
stravování catering
stravenka meal voucher
stipendium scholarship
Stipendijní řád Scholarship Regulations
stejnopis counterpart
Statut univerzity Pardubice Charter of the University of Pardubice
státní závěrečná zkouška final state examination
státní svátek bank holiday
státní doktorská zkouška (PhD) PhD oral examination
stanovit (zákonem) stipulate
stanovit (určit) determine
stanovisko opinion
stanovená lhůta set deadline
srážky ze mzdy attachments of earnings
správní rada board of directors
správní rada board of trustees
správce učebny classroom administrator
správce sítě network administrator
správce rozpočtu budget administrator
Správa konferenčního centra University Conference Centre Administration Office
Správa kolejí a menzy Halls of Residence and Catering Service
sporný disputable
sporný contestable
spoluautor co-author
splnění (studijních povinností) completion
splatnost due date
spisové a kopírovací služby Filing and Copy Services
spis document
spis file
specializace (studia) major
soukromá univerzita private university
soudní znalec sworn expert
souborná zkouška comprehensive exam
smlouva o nájmu lease contract / contract of lease
smlouva / dohoda o studiu learning agreement
směrnice directive
Školní museum restaurování a historických technologií The School Museum of Restoration and Historic Technologies
Škola restaurování a konzervačních technik The School of Restoration and Conservation Techniques in Litomyšl
skladník warehouse operator
Sklad SKM Halls of Residence and Catering Services-Storage Room
Sklad drahých kovů Precious Metals Storage
servisní technik maintenance engineer
seminář seminar
semestrální práce course assignment
semestr (zimní, letní ) semester (winter, summer)
semestr semester / term
sekretářka office manager
Sekretariát tajemníka DFJP JPFT - Secretariat
Sekretariát proděkanů FF FAP - Secreatriat of Vice-Deans
Sekretariát kvestora Bursar's Office
Sekretariát FZS FHS - Secretariat
Sekretariát FR FR - Secretariat
Sekretariát FES FEA - Secretariat
Sekretariát FEI FEEI - Secretariat
Sekretariát děkana FF FAP - Secretariat
Sekretariát děkana DFJP JPFT - Secretariat
Sekretariát a referát nákupu Purchasing Office
sekretariát secretariat
schvalování zpráv approval of reports
schválení žádosti approval
sborník collection of papers
šatnářka cloakroom attendant
samostatný instruktor (laboratoř) laboratory technician
samostatná práce individual work
samospráva self-government
rozvrh schedule
rozvrh study schedule
rozvoj development
rozvaha (obchodní) balance sheet
rozsah scope
rozporný contradictory
rozhodující hlas casting vote
rozhodnutí resolution
rozhodnutí decision
řízení rizika risk management
rigorozní zkouška rigorosum
řídit se zákonem č. comply with Act N.
řidič driver
revizní technik maintenance engineer
řešitel projektu grantee
rekvalifikační studium requailfying study
rektorát general administration building
Rektor Rector
rektor Chancellor
regionální mapa podpory regional map of state aid
referent (dle kontextu) assistant to
referát služeb hendikepovaným Disability Student Service
Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů Education and Study Agenda
Referát pro vědu a tvůrčí činnost Department of Science and Arts
Referát pro vědeckovýzkumnou činnost Department of Science and Research
Referát právní a organizační Law Office
Referát interního auditu. Internal Audit
Referát informačního a poradenského centra FE FEA - Information and Councelling Centre
Referát ekonomicko-správní FR FR - Administration and Finance
Referát celoživotního a distančního vzdělávání Lifelong Education and Part-time Studies
Ředitelství SKM Administration of Halls of Residence and Catering Services
Ředitel SKM Director of Halls of Residence and Catering Services
ředitel director
recepční receptionist
recepce reception desk
řádné ukončení regular completion
Řád výběrového řízení Rules of Selection Procedure
Řád výběrového řízení Rules of Selection Procedure
průkaz studenta student identity card
průběžná etapová zpráva regular phase report
průběžná čtvrtletní zpráva regular quarterly report
Provozní referát Operations Office
Provozní řád menzy Operating Rules of the Dining Halls
provozní řád rules of operation
provozní předpisy operating guidelines
prospěl velmi dobře pass with merit
prospěl s vyznamenáním pass with honours
prospěl s vyznamenáním pass with distinction
prospěl pass
Prorektor pro vnitřní záležitosti Vice-Rector for Internal Affairs
Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj Vice-Rector for External Relations and Development
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Vice-Rector for Research
Prorektor pro studium a pedagickou činnost Vice-Rector for Education
Prorektor Vice-Rector
propustné chyby permissible errors
propagační referent advertising manager
promoce graduation ceremony
prokázat schopnost demonstrate ability
prokázat demonstrate
prokázat prove
projev address
projev speech
projektová nástěnka project bulletin board
projednat návrh consider a proposal
Prohlášení o spolupráci Memorandum of Understanding
prohlášení declaration
prohlášení statement
profesor professor
profesní praxe internship
Proděkan pro zahraniční styky a vědecko-výzkumnou činnost.FR FR - Vice-Dean for Foreign Affairs and Research
Proděkan pro vzdělávací čin.FEI FEEI - Vice-Dean for Education
Proděkan pro vnitřní záležitosti FES FEA - Vice-Dean for Internal Affairs
Proděkan pro vnitřní záležitosti DFJP JPFT - Vice-Dean for Internal Affairs and Development
Proděkan pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost FZS FHS - Vice-Dean for Internal Affairs
Proděkan pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost FR Faculty of Restoration - Vice-Dean for Internal Affairs and Education
Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj fakulty Vice-Dean for Internal Affairs and Development
Proděkan pro vnitřní rozvoj FEI FEEI - Vice-Dean for Internal Development
Proděkan pro vnější vztahy FF FAP - Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vnější vztahy DFJP JPFT - Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FES FEA -Vice-Dean for External Affairs and Development
Proděkan pro vnější vztahy Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vědu a výzkum FEI FEEI - Vice-Dean for Research and Development
Proděkan pro vědu a vývoj FF FAP - Vice-Dean for Research
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost FEA - Vice-Dean for Research
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Vice-Dean for Research and Development
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky FZS FHS - Vice-Dean for External Relations and Research
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost Vice-Dean for Research
Proděkan pro studium a pedagogickou činnost FEA - Vice-Dean for Education
Proděkan pro pedagogiku Vice-Dean for Education
Proděkan pro pedagogickou činnost a studijní agendu FF FAP - Vice-Dean for Education and Study
Proděkan pro pedagogickou činnost Vice-Dean for Education
Proděkan Vice-Dean
příspěvková organizace state budget organization
přímá výuka contact hours
přijmout rozhodnutí adopt resolution
přijímací zkoušky entrance exams
přijímací řízení admission procedure
přijetí ke studiu admission to study
příjemce dotace aid recipient
přihláška ke studiu application for study
příhláška application form
přezkoumání review
prezenční studium full-time study
přestup transfer
přerušení studia interruption of study
Přepravní laboratoř Transportation Laboratory
přehled výsledků studia transcript of records
Předseda VR UPa Chair of the Scientific Board
Předseda VR fakulty Chair of the Faculty Scientific Board
Předseda správní rady UPa Chair of the Board of Trustees / Directors
Předseda AS UPa Chair of the Academic Senate
Předseda AS fakulty Chair of the Faculty Academic Senate
předpoklady prerequisites
přednosta kliniky Head of the Clinic
přednáškové období lecture period
přednáška lecture
předmět (studijní) course
předmět subject matter
předložit nabídku submit proposal
předem stanovená kritéria predefined criteria
předchozí previous
předběžná smlouva letter of intent
prázdniny vacation
prázdniny holiday
právník lawyer
právní nárok na dotaci legal title to a subsidy
pravidlo rule
pravidla publicity publishing rules
pravidla etapizace phase-planning regulations
praktické využití application
pracovník projektu project team member
pracovní zařazení job title
pracovní úraz work / occupational / industrial injury
pracovní smlouva employment agreement
pracovní poměr employment
pracoviště place of work
práce přesčas overtime work
pozastavit žádost suspend application
požadované přílohy required appendices
požadavky na ukončení předmětu course requirements
požadavek requirement
povinný přemět compulsory course
povinný předmět required course (US)
povinný compulsory
povinnost (smluvní) obligation
povinnost duty
povinně volitelný předmět required course with options (US)
povinně volitelný předmět compulsory option
pověřit authorize
pověřený authorized
pověření authorization
použitá literatura reference literature
potvrzení certificate
potvrdit acknowledge
potvrdit certify
posudek (osvědčení, reference) testimonials
postupovat proceed
postup procedure
poskytovatel provider
porušení violation
poradenství counseling
poplatek za studium tuition fee
poplatek za překročení délky studia extended study fee
poplatek fee
pomocný pracovník menzy dining hall help
pokladna cash office
podnět initiative
podmínky zápočtu credit requirements
podmínky poskytnutí dotace terms and conditions of the decision to provide a subsidy
podmínka condition
podmínit condition
podmíněný conditional
podatelna filing office
podání žádosti application submission
počítačová učebna computer lab
plná moc power of attorney
plná moc power of attorney
plná moc power of attorney
platový výměr pay statement
platný (v projektu) applicable
platné právní předpisy applicable legal rules
platná legislativa applicable legislation
plat salary
plat wage
písemné prohlášení written statement
písemně in writing
pedel mace bearer
pedel beadle
pamětní kniha University Guestbook
oznámení (vyhlášením) announcement
oznámení (upozornění) notification
oznámení (písemné) notice
ověřený opis true copy
ověřená kopie verified copy
osvojit si master
osvědčení certificate
Ostraha budov Security Unit
osnovy kurzu syllabus
osnova předmětu course curriculum
organizační řád organisational guidelines
opravný termín resit
oponentský posudek reviewer´s report/assessment
oponent reviewer
opis copy
opatření measure
opakování zkoušky resit
opakování revision
opakování repetition
odvolání (z funkce) removal
odvolání (proti rozhodnutí) appeal
odvětvové vymezení sectoral classification
odůvodnit justify
odůvodnění justification
odstoupit od projektu withdraw from project
odstoupit (z funkce) resign
odstoupit (od smlouvy) withdraw from a contract
odstavec zákona section
odročení adjournment
odpočty ze mzdy deductions
odmítnutí refusal
odmítnout návrh refuse a proposal
odmítnout návrh reject a proposal
odklad postponement
odevzdat (doručit) deliver
odevzdání submitting
Oddělení zdravotně sociální práce Health and Social Work Unit
Oddělení základní elektrotechniky Basic Electrical Engineering Unit
Oddělení webových aplikací a DTP Web Applications and DTP
Oddělení vnitřních záležitostí Internal Affairs
Oddělení vnitřní ekonomiky Internal Economy
Oddělení urgentní péče Urgent Care Unit
Oddělení údržby budov Maintenance
Oddělení teorie dopravy a řízení Transport Theory and Control Unit
Oddělení technologie dopravy Transport Technology Unit
Oddělení stavebních investic Building Investment Office
Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky Administration of Computer and Audiovisual Technology
Oddělení správy VT a software Administration of Computer Technologies and Software
Oddělení správy systémů a sítí Administration of Information Systems and Networks
Oddělení správy počítačových učeben Computer Labs Administration
Oddělení správy budov a ostrahy Administration and Security
Oddělení správy bezpečnosti, revizí a energetiky Security Administration Office
Oddělení silničních vozidel Road Vehicles Unit
Oddělení radiologie Radiology Unit
Oddělení provozu a diagnostiky Operations and Diagnostics Unit
Oddělení propagace a vnějších vztahů Promotion and External Affairs
Oddělení projektů Project Office
Oddělení programových prostředků v dopra Transport Software Systems Unit
Oddělení pro vzdělávání a výzkum Education and Research
Oddělení pro vzdělávací činnost FES FEA - Education Agenda Unit
Oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj Internal Affairs and Development
Oddělení pro vnější vztahy DFJP JPFT - External Relations
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj External Affairs and Development
Oddělení pro vědu a výzkum FZS FHS - Department of Reserch and Development
Oddělení pro vědu a výzkum FF Faculty of Arts and Philosophy - Research and Development
Oddělení pro vědu a výzkum FEI FEEI - Research and Development
Oddělení pro vědu a a tvůrčí činnost FES FEA - Research and Development
Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost DF JPFT - Research and Development
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy International Affairs and Development
Oddělení pro operační programy a rozvoj Operational Programmes and Development Office
Oddělení pro ekonomiku a provoz Finance and Operations
Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou Study and Research Agenda Office
Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek Public Tenders Administration
Oddělení porodní asistence Midwifery Unit
Oddělení polymerní a textilní chemie Polymer and Textile Chemistry Unit
Oddělení podpory informačních systémů IT Support
Oddělení ošetřovatelství Nursing Unit
Oddělení organických materiálů Organic Materials Unit
Oddělení organické technologie Organic Technology Unit
Oddělení ochrany životního prostředí Environment Protection Unit
Oddělení nátěrových hmot a organických pigmentů Coatings and Organic Pigments Unit
Oddělení mostů Bridge Constructions Unit
Oddělení modelování a simulace Modelling and Simulation Unit
Oddělení mechanismů organických reakcí Organic Reactions Mechanisms Unit
Oddělení mechaniky Mechanics Unit
Oddělení materiálů Materials Unit
Oddělení marketingu a managementu v dopravě Marketing and Management in Transport Unit
Oddělení logistiky a zasilatelství Logistics and Forwarding Unit
Oddělení logistických systémů Logistic Systems Unit
Oddělení lidských zdrojů Human Resources
Oddělení kvantitativních metod v dopravě Unit of Quantitative Methods in Transport
Oddělení komunikace a zabezpečení v dopravě Communications and Signaling Unit
Oddělení kolejových vozidel Railway Vehicles Unit
Oddělení informatiky a managementu Informatics and Management Unit
Oddělení hydromechaniky a termodynamiky Hydromechanics and Thermodynamics Unit
Oddělení geotechniky Geotechnics Unit
Oddělení finanční Finance
Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích Economy and Management in Communications Unit
Oddělení ekonomiky a dopravní politiky Economy and Transport Policy Unit
Oddělení ekonomického řízení Economic Management
Oddělení ekologických aspektů dopravy a diagnostiky Ecological Aspects of Transport and Diagnostics Unit
Oddělení dřeva, celulózy a papíru Wood, Pulp and Paper Unit
Oddělení dopravy Transport Office
Oddělení chemického inženýrství Chemical Engineering Unit
Oddělení části strojů Machine Parts Unit
odborný předmět specialized subject/course
odborný posudek expert opinion
odborný asistent senior lecturer
odbornost expertise
odborník expert / specialist
odborné vedení supervision
odborná veřejnost professional public
odborná praxe internship
odborná kvalifikace specialist qualification
Odbor informačních a komunikačních technologií Division of Information and Communication Technology
Odbor informačních a komunikačních technologií Division of Information and Communication Technology
obsah content
oborová rada subject advisory board
obor studia branch of study
objekt (budova, pozemky) premises
obhajoba bakalářské / diplomové práce Bachelor's / Master's thesis defence
obhajoba defence
obec community
období period
období term
obchodní záměr business plan
Obchodní věstník Business Bulletin
obchodní podmínky commercial terms
Občanský zákoník Civil Code
občanský civil
nezpůsobilý (bez nároku) ineligible
nezpůsobilé výdaje non-eligible costs
nezbytný indispensable
nevyhověl (zkouška) fail
neudělat zkoušku fail an exam
neúčinný ineffective
neúčast na seminářích absence from seminars
nesplněno fail
nesplnění failure
nepropustné chyby impermissible errors
nepřítomnost (zdůvodněná) leave of absence
nepřítomnost (zdůvodněná) leave of absence
nepřítomnost (neomluvená) absence without leave
nepřítomnost absence
nepřijatelný inadmissible
nepřetržitý pracovní poměr continuous employment
nepovinný optional
nepodjatost impartiality
neplatný invalid
neoprávněný unlawful
neoprávněný unauthorized
neodkladný immediate
neodkladně without undue delay
nemocenská od zaměstnavatele sick pay
nemocenská od pojišťovny sick benefit
několikanásobný multiple
nejpozději do 7 dnů no later than within 7 days
nejpozději no later than
nejpozději at the latest
nedostavit se fail to appear
nedostatek (v počtu) lack
nedostatek (chyba) defect
nedostačnost insufficiency
návrh na jmenování nomination
návrh proposal / motion / draft
navazující studium follow up study
navazovat follow up
navazovat link
návazný follow up
nárok claim
nárok entitlement
náprava remedy
napomenutí admonition
náležitosti elements
náležitosti formalities
nájem nebytových prostor lease of non-residential premises
nájem lease
náhradník substitute
náhradní termín zkoušky alternative examination date
náhradní termín zápisu alternative date of registration
náhradní alternative
náhradní substitute
náhrada nákladů cost reimbursement
náhrada reimbursement
náhrada compensation
nadpoloviční většina constituting majority
nadpoloviční většina simple majority
nabýt platnosti become effective
nabýt (získat) obtain
nabýt acquire
nabídka (cenová) bid
nabídka offer
mzdový tarif wage tariff
mzdový tarif wage band
mzdový předpis wage regulation
mzda wage
Museum v Červené věži (Litomyšl) The Red Tower Museum
multimediální učebna multimedia classroom
možnost trvalého prac.poměru (akademický) tenure track position
možnost (výběr) option
možnost (příležitost) opportunity
možnost possibility
movitý movable
monitorovací zpráva monitoring report
modul, souhrn vybraných přemětů study module
moc (úřední) authority
mobilita mobility
mlčenlivost non-disclosure
Místopředseda správní rady UPa Vice-Chair of the Board of Trustees
místopředseda deputy chair
místnost room
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports
mimořádný termín special term
mimořádný special
mimořádný exraordinary
mimořádné zasedání extraordinary meeting
mimořádné studium extraordinary study
mimořádné stipendium exrtaordinary scholarship
meziuniverzitní smlouva inter-university agreement
meziuniverzitní inter-university
mezinárodní mobilita nternational mobility
metody hodnocení assessment methods
menza university canteen
menza refectory
menza dining halls
maturita secondary school leaving examination
matrika studentů register of students
materiál material
mandát mandate
malý podnik small size enterprise
magistr Master's degree
magistr Master
magisterské studium postgraduate study
listina deed
listina instrument
listina document
lhůta (termín dokončení) deadline
lhůta period
lhůta term
lektor seminar leader
legislativní legislative
legislativa legislation
laborant laboratory assistant
kvestor bursar
kvalifikovaný certifikát qualified certificate
kvalifikace qualification, competence
kuchař cook
krátkodobý short-term
Kopírovací a internetové centrum Copy Centre
kopie copy
konzultant, poradce (odborný), pedagog tutor
konzultant tutor
konzultant supervisor (with respect to a thesis)
konzultant advisor
konzultace consulatation
konzultace tutoring
konzultace advice
kontrolovat check
konto pracovní doby working hours account
kombinované studium combined study
kombinované studium part-time study
Kolejní řád Rules of the Halls of Residence
koleje Halls of Residence
kolegium rektora Rector´s Advisory Board
kolaudační souhlas certificate of occupancy
knihovník Librarian
Knihovní řád Library Rules
Klinika porodnicko-gynekologická Obstetrics and Gynecology Clinic
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku ORL, Head and Neck Surgery Clinic
Klinika neurologická Neurology Clinic
Klinika interní Internal Medicine Clinic
Klinika chirurgická Surgical Clinic
klasifikační stupnice grading scheme
klasifikace předmětu classification of a course
KDPD - Oddělení provozu a diagnostiky Česká Třebová DoTMaD - Operations and Diagnostics Unit in Česká Třebová
KDPD - Oddělení kolejových vozidel/pracoviště Česká Třebová DoTMaD - Railway Vehicles Unit in Česká Třebová
KDPD - Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky Praha DoTMaD - Quality, Reliability and Diagnostics Unit in Praha
KDPD - Oddělení ekologických aspektů dopravy a diagnostiky Č.T. DoTMaD - Environmental Issues in Transport and Diagnostics Unit in Česká Třebová
Katedra věd o výchově Department of Education
Katedra tělovýchovy a sportu Department of Physical Education and Sports
Katedra technologie a řízení dopravy Department of Transport Technology and Control
Katedra softwarových technologií Department of Software Technologies
Katedra sociálních věd Department of Social Sciences
Katedra řízení procesů Department of Process Control
Katedra religionistiky Department of Religious Studies
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce Department of Midwifery and Health and Social Work
Katedra polygrafie a fotofyziky Department of Graphic Arts and Photophysics
Katedra ošetřovatelství Department of Nursing
Katedra obecné a anorganické chemie Department of General and Inorganic Chemistry
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů Department of Mechanics, Materials and Machine Parts
Katedra matematiky a fyziky Department of Mathematics and Physics
Katedra literární kultury a slavistiky Department of Literary Culture and Slavonic Studies
Katedra klinických oborů Department of Clinical Branches
Katedra informatiky v dopravě Department of Informatics in Transport
Katedra informačních technologií Department of Information Technology
Katedra humanitních věd FR Faculty of Restoration - Department of Humanities
Katedra fyzikální chemie Department of Physical Chemistry
Katedra filozofie Department of Philosophy
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky Department of Electrical and Electronic Engineering and Signaling
Katedra elektrotechniky Department of Electrical Engineering
Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Department of Economy and Management of Chemical and Food Industry
Katedra dopravního stavitelství Department of Transport Structures
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky Department of Transport Management, Marketing and Logistics
Katedra dopravních prostředků a diagnost Department of Transport Means and Diagnostics
Katedra cizích jazyků FR Faculty of Restoration - Department of Foreign Languages
Katedra cizích jazyků Department of Foreign Languages
Katedra chemické technologie FR Faculty of Restoration - Department of Chemical Technology
Katedra biologických a biochemických věd Department of Biological and Biochemical Sciences
Katedra anorganické technologie Department of Inorganic Technology
Katedra anglistiky a amerikanistiky Department of English and American Studies
Katedra analytické chemie Department of Analytical Chemistry
kancléř Head of Rector's Office
Kancelář rektora Rector's Office
jmenovat appoint
jednací řád rules of order
jednací číslo ref. No.
Jazykové centrum Language Centre
interní člen VR UPa internal member of the Scientific Board
interní člen VR fakulty internal member of the Faculty Scientific Board
informatik IT technician
Informační centrum-ředitelství Information Centre - Administration
Informační a poradenské centrum FF Faculty of Arts and Philosophy - Information and Counseling Centre
index study report book
IF impact factor
hodnotit evaluate
hodnotící komise evaluation committee
hodnocení evaluation
hodnocené období period under evaluation / evaluated period
hlavní studijní obor major
harmonogram akademického roku academic calendar
habilitační řízení procedure to qualify for associate professorship
habilitační řízení habilitation procedure
habilitace Habilitation
grantová rada grant council
garant studijního programu study programme supervisor
garant projektu project supervisor
garant předmětu course supervisor
FZS - externisté Faculty of Health Studies - External lecturers
funkční období term of office
FRVŠ University Development Fund
formální úprava (závěrečná práce) layout
forma zkoušky form of examination
finanční výkazy financial statement
finanční referent financial assistant
finanční podpora financial aid
Finanční oddělení SKM Halls of Residence and Catering Services-Finance and Accounts
finanční kontrola financial inspection
finanční kontrola financial supervision
FF Faculty of Arts and Philosophy
FES Faculty of Economics and Administration
FEI - externisté Faculty of Electrical Engineering and Informatics - External lecturers
FEI Faculty of Electrical Engineering and Informatics
FCHT Faculty of Chemical Technology
Fakulta zdravotnických studií Faculty of Health Studies
Fakulta restaurování - externisté Faculty of Restoration - External lecturers
Fakulta restaurování Faculty of Restoration
Fakulta filozofická - externisté Faculty of Arts and Philosophy - External lecturers
Externí člen VR UPa External member of the Scientific Board
Externí člen VR fakulty External member of the Scientific Board
energetik Power Engineering Office
elektronický podpis electronic signature
Ekonomický referát Finance and Accounting Unit
Ekonomický odbor Finance and Accounting Centre
ediční referent editorial officer
ediční referent senior editor
ediční referent chief editorial officer
ediční rada editorial board
dvoustranná smlouva bilateral agreement
dozorčí rada board of supervisors / supervisory board
dovednosti skills
Dopravní stavitelství Transport Structures
doplňující zpráva supplementary report
doplňující studium complementary study
doplňující návrh amendment
doktorský - PhD. doctoral - Ph.D.
doktorské studium doctoral / PhD study
dokončení projektu project completion
doklad o studiu PhD oral examination
dohoda o provedení práce agreement to complete a job
dohoda o pracovní činnosti agreement to perform work
dohoda o mlčenlivosti non-disclosure agreement
docent Associate professor (US) / Reader (UK)
dočasný rámec temporary framework
dlouhodobý nehmotný majetek long-term intangible assets
dlouhodobý hmotný majetek long term tangible assets
dlouhodobý long-term
dlouhodobé ubytování long-term accommodation
dizertace (PhD) PhD thesis / dissertation
distanční studium distance study
distanční studium part-time study
Dispečink, sekretariát Dispatching, Secretariat
Dislokované pracoviště DFJP v České Třebové Jan Perner Faculty of Transport - Subsidiary Česká Třebová
disciplinární řízení disciplinary proceedings
disciplinární komise disciplinary committee
diplomový projekt diploma project
diplomová práce Master's thesis
diplom diploma
DFJP - externisté Jan Perner Faculty of Transport - External lecturers
DFJP Jan Perner Faculty of Transport
dělník Operative
Děkanát FZS FHS - Dean's Office
Děkanát FR Faculty of Restoration - Dean's Office
Děkanát FF FAP - Dean's Office
Děkanát FES FEA - Dean's Office
Děkanát FEI FEEI - Dean's Office
Děkanát DFJP JPFT - Dean's Office
Děkan FZS Dean of the Faculty of Health Studies
Děkan FR Dean of the Faculty of Restoration
Děkan FF Dean of the Faculty of Arts and Philosophy
Děkan FES Dean of the FEEI
Děkan FEI Dean of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Děkan DFJP Dean of JPFT
Děkan Dean
datum způsobilých výdajů date of cost eligibility
datum vydání date of issue
datum přijatelnosti acceptability date
daňové přiznání tax return
cvičení (např. v učebnici) exercise
člen vedení UPa member of the university executive board
člen správní rady UPa member of the Board of Trustees / Directors
člen rozšířeného vedení UPa member of the Extended University Executive Board
člen předsednictva AS UPa member of the Academic Senate Board
člen předsednictva AS fakulty member of the Board of the Faculty Academic Senate
člen kolegia rektora UPa member of the Rector's Advisory Board
člen kolegia děkana member of the Dean's Advisory Board
člen AS UPa member of the Academic Senate
člen AS fakulty member of the Faculty Academic Senate
cíle předmětu course objectives
cíl kurzu course objective
čestné prohlášení affidavit
Centrum pro transfer technologií Centre for Technology Transfer
Centrum mezinárodních mobilit International Mobility Centre
Centrum mezinárodních mobilit International Mobility Centre
Centrum materiálů a nanotechnologií - CEMNAT Centre for Materials and Nanotechnologies
Centrum materiálového výzkumu Centre for Materials Science
Centrum informačních technologií a služeb Centre for Information Technology and Services
Centrální adresa (projekt) Central directory
celouniverzitní útvary central university units
celní sazebník common customs tariff
celní kód tariff code
budoucí studenti prospective students
BOZP a PO Occupational Health and Safety, Fire Safety
bezpečnostní technologie Safety Technology
bezpečnostní ředitel occupational health and safety manager
bakalářské studium undergraduate study
bakalářská práce Bachelor's thesis
bakalář Bachelor's degree
auditor auditor
audiovizuální služby audiovisual services
Ateliér výtvarné přípravy Studio of Art Techniques
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru Studio of Restoration and Conservation of Artworks on Paper and Related Materials
Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Studio of Restoration and Conservation of Paper, Bookbinding and Documents
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Studio of Restoration and Conservation of Wall Painting and Sgraffito
Ateliér restaurování kamene Studio of Restoration and Conservation of Stone and Related Materials
asistentka proděkanů assistant to vice-deans
asistent lecturer (GB) / teaching fellow (US)
APUPA Academic Advisory Centre
akreditovaný studijní program accredited study programme
Akademický senát FEI Academic Senate of FEEI
akademický rok academic year
akademický rok academic year
akademický pracovník academic staff / member of faculty
akademický obřad academic ceremony
akademické shromáždění academic assembly
akademická obec academic community
administrativní pracovníci administrative staff
administrativní bezpečnost administrative security
absolvovat kurz/předmět complete a course
CSV