Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice výběrové řízení

 

na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

 

 • vedoucí Centra materiálů a nanotechnologií - CEMNAT
 • vedoucí Katedry analytické chemie
 • vedoucí Katedry anorganické technologie
 • vedoucí Katedry biologických a biochemických věd
 • vedoucí Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu
 • vedoucí Katedry fyzikální chemie
 • vedoucí Katedry obecné a anorganické chemie
 • vedoucí Katedry polygrafie a fotofyziky
 • vedoucí Ústavu aplikované fyziky a matematiky
 • vedoucí Ústavu energetických materiálů
 • vedoucí Ústavu environmentálního a chemického inženýrství
 • vedoucí Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek
 • vedoucí Ústavu organické chemie a technologie
 • vedoucí Společné laboratoře chemie pevných látek

 

Kvalifikační požadavky: profesor, docent nebo odborný asistent. U profesora jmenování, u docenta habilitace v příslušném nebo příbuzném oboru, u odborného asistenta akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc. v příslušném nebo příbuzném oboru. Organizační schopnosti, předpoklady pro koncepční a řídící práci. Praxe ve vedení pracovního týmu vítána.

 

Kvalifikační požadavky pro Centrum materiálů a nanotechnologií a Společnou laboratoř chemie pevných látek: profesor, docent, odborný asistent, vedoucí vědecký pracovník nebo samostatný vědecký pracovník. U profesora jmenování, u docenta habilitace v příslušném nebo příbuzném oboru, u odborného asistenta akademický titul Ph.D., Dr. nebo vědecká hodnost CSc. v příslušném nebo příbuzném oboru, u vedoucího vědeckého pracovníka jmenování vedoucím vědeckým pracovníkem, u samostatného vědeckého pracovníka jmenování samostatným vědeckým pracovníkem. Organizační schopnosti, předpoklady pro koncepční a řídící práci. Praxe ve vedení pracovního týmu vítána.

 

Nástup: 1. února 2023

 

Přihlášky s doklady o vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, odborným životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, seznamem publikací, doklady o členství ve vědeckých či odborných společnostech a projektem vědecké a pedagogické činnosti (u vedoucího Centra materiálů a nanotechnologií – CEMNAT a vedoucího Společné laboratoře chemie pevných látek pouze projekt vědecké činnosti) a koncepce rozvoje útvaru je nutné doručit do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 30. 11. 2022) na adresu:

 

Univerzita Pardubice

děkanát Fakulty chemicko-technologické

Studentská 573

532 10 Pardubice

(vlevo na obálku uveďte „Neotvírat – výběrové řízení“)        

 

nebo na email: dekanat.fcht@upce.cz

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false