Dokončení výstavby

DOKONČENÍ VÝSTAVBY AREÁLU

FAKULTY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ UNIVERZITY PARDUBICE

Po 55 letech získává nejstarší a na vědeckovýzkumné výstupy nejproduktivnější fakulta Univerzity Pardubice - Fakulta chemicko-technologická - moderní areál pro výuku svých 1 800 vysokoškolských studentů a vědeckovýzkumnou činnost v oblasti chemických, chemicko-technologických, biochemických a biotechnologických disciplín.

Naplňuje se tak nejvýznamnější a největší investiční záměr Univerzity Pardubice v celé historii vysokého školství v Pardubicích, které sahá až do počátku padesátých let minulého století.

Nový areál Fakulty chemicko-technologické se stává dominantní součástí budovaného uceleného univerzitních kampusu v městské části II Pardubicích - Polabinách. Patří mezi současné největší stavební realizace v resortu vysokých škol v České republice. Vzhledem k charakteru budovaného vysokoškolského pracoviště zaměřeného na chemické a biochemické disciplíny patří rovněž do kategorie technologicky nejsložitějších staveb, které se v posledních desetiletích v rámci vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v českých zemích budovaly.

Realizovaná výstavba se skládá z vybudování areálu vlastní Fakulty chemicko-technologické (ve Studentské ulici) a tělovýchovných zařízení (v Kunětické ulici), které stavbě fakulty předcházely.

Autoři architektonického návrhu:   

Ing. arch. Tomáš Pilař a akad. arch. Ladislav Kuba, Brno

Spoluautoři návrhu:

Jan Tichota (Polička), Radka Drábková (Brno), Lenka Počtová (Brno), Vít Košťál (Brno), Martin Klimecký (Brno)

- včetně dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele

Zhotovitel stavby:      „Sdružení UPCE“ ustavené pro tuto investiční akci společnostmi:

Metrostav, a. s. se sídlem Praha 8, Koželužská 2246

VCES, a. s. se sídlem Praha 9, Na Harfě 246/3

UNISTAV, a.s. se sídlem Brno, Příkop 6

- vlastní realizace stavebních prací včetně realizační projektové dokumentace, kterou zpracoval PPP, spol. s r.o. Pardubice

Zahájení:        1. 10. 2005 (stavba tělovýchovných zařízení)

Dokončení:     24. 10. 2006 - tělovýchovná zařízení

15. 11. 2008 - Fakulta chemicko-technologická

 

V srpnu 2001 vypsala Univerzita Pardubice veřejnou soutěž na zpracování urbanistického a architektonického záměru. V listopadu 2001 pak odborná porota, složená z osmi architektů a dvou zástupců univerzity hodnotila 26 podaných soutěžních návrhů. Vítězným se stal návrh Ing. arch. Tomáše Pilaře a akad. arch. Ladislavy Kuby z Brna.

V letech 2002 - 2005 byla vypracována projektová dokumentace a v dubnu 2005 byl na MŠMT podle ní zaregistrován stavební záměr univerzity (úprava původního stavebního záměru z roku 2001), na něž navázalo vyhlášení řízení na výběr zhotovitele stavby. V září 2005 byla uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby mezi Univerzitou Pardubice a sdružením UPCE společností Metrostav, a. s. Praha, VCES, a. s. Praha a UNISTAV, a. s. Brno.

První část stavby - výstavba tělovýchovných zařízení univerzity byla zahájena 1. října 2005 - tato část byla dokončena a předána do užívání v listopadu 2006. Na ni navázala druhá - hlavní část realizované výstavby - výstavba areálu Fakulty chemicko-technologické, stavby 1. - 3, dokončená 15. listopadu 2008.

Celkové stavební investice (tj. fakulty včetně tělovýchovných zařízení) dosahují 1,3 miliardy korun (včetně DPH).

Investiční náklady akce:     

tělovýchovná zařízení                              146 mil. Kč

Fakulta chemicko-technologická          1 186 mil.Kč

CELKEM                                           1 332 mil. Kč včetně DPH

Kolaudační šetření bylo ukončeno k 28. listopadu 2008. Během měsíce prosince bude probíhat odstraňování některých kolaudačních nedostatků, které však nemají charakter závad, které by ovlivnily užívání stavby.

Zatím není dokončeno výběrové řízení na dodávku nábytku pro zařízení kancelářských a administrativních prostor, pracoven kateder a ústavů a některých laboratoří a učeben (v hodnotě cca 16 mil. Kč). Posluchárny a většina laboratoří jsou připraveny k užívání. Po zařízení nábytkem se pracoviště fakulty budou moci postupně do nových prostor stěhovat. Přemístění drahých přístrojů je technologicky složité a musí být provedeno spolu s jejich umístěním a seřízením v nových laboratořích dodavatelsky.

Předpokládá se, že výuka v letním semestru tohoto akademického roku 2008/2009, tj. od konce února 2009, bude již probíhat v novém areálu fakulty.

Budovy Fakulty chemicko-technologické splňují veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a poskytují kvalitní laboratorní zázemí, které vyhovuje rovněž těm nejnáročnějším požadavkům na bezpečnost práce v chemických laboratořích, jakož i technologicky náročné prostředí pro špičková zařízení pro vědeckovýzkumnou činnost.

Nový areál FChT je tvořen třemi budovami soustředěnými kolem akademického náměstí v samém srdci univerzitního kampusu a vzájemně propojenými na úrovni 2. nadzemního podlaží do jednoho celku.

Budova 1 (HB), na straně ulice Hradecké, se skládá se ze 4 objektů (dvou čtyř- a dvou pětipodlažních), budova 2 (HC) u ulice K Cihelně obsahuje 3 pětipodlažní objekty a uprostřed se nachází dvoupodlažní budova 3 (HA). Pod všemi objekty probíhá vzájemně propojený instalační koridor, s technickým zázemím budov včetně strojoven vzduchotechniky, ústředního topení ap.

Budovy 1 a 2 (HB, HC) obsahují komplexní prostory pro vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti kateder a ústavů. Nacházejí se v nich speciální laboratoře a pracoviště kateder a ústavů chemického a environmentálního inženýrství, biologických a biochemických věd, analytické chemie, fyzikální chemie, obecné a anorganické chemie, organické chemie a technologie a chemie a technologie makromolekulárních látek.

V budově 1 (HB) se m. j. navíc nachází samostatná biologická laboratoř se zvýšenou úrovní zabezpečení BSL-3 (tzv. hygienickou smyčkou).

Ve 3. spojovací budově HA (dvoupodlažní), která je hlavním vstupem do areálu, se nacházejí v 1. NP celofakultní útvary, administrativní útvary děkanátu, bufet, obslužné útvary fakulty a další zázemí (sklady apod.) včetně energetického centra (trafostanice, hlavní elektrorozvodna, náhradní zdroj, strojovna vzduchotechniky a chlazení, náhradní zdroj elektřiny). V prostorném vestibulu 2. NP se nachází recepce a společné výukové prostory - posluchárny, seminární učebny a počítačové místnosti.

V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým zázemím, 24 učeben včetně počítačových a 4 velké posluchárny, kromě dalšího rozsáhlého zázemí pro akademické pracovníky a pobyt studentů.

Po vstupu do centrální spojovací budovy HA přes akademické náměstí a hlavní schodiště k recepci se veškerý pohyb osob v areálu mezi jednotlivými objekty odvíjí na úrovni 2. NP. K dopravě v jednotlivých čtyř- a pětipodlažních objektech slouží výtahy a nouzová požární schodiště. Ke vstupní recepci je ještě možný vstup po šikmé rampě. Pro imobilní osoby je k dispozici výtah.

Hmotnostně jsou objety řešeny tak, že nad 1. NP, které tvoří jakousi podnož, se nachází přesahující 2. NP a z něj pak u budov 1 a 2 vystupují tzv. „věže“ až do úrovně 4 nebo 5. NP. Základním konstrukčním prvkem objektů je monolitický železobeton. Na nosných stěnách je z vnější strany tepelná izolace ze 120 mm tlustého polystyrénu a na ní monolitická betonová deska 150 mm tloušťky. Všechny viditelné části betonových konstrukcí (i v interiérech) jsou řešeny jako pohledový beton. Zbývající fasádu objektů tvoří lehký obvodový plášť – jednak rastrová prosklená fasáda a jednak pásová okna 3. až 5. NP. Ta jsou pak kryta z důvodu snížení tepelné zátěže a jednak pro architektonické sjednocení povrchu žárově zinkovanými pororošty. Pororošty též zakrývají bezpečnostní únikové lávky z jednotlivých výzkumných laboratoří.

Součástí realizace stavby jsou i venkovní úpravy, komunikace, parkoviště a inženýrské sítě.

Univerzitní areál v městské části II. Pardubice - Polabiny v nové podobě významně zkvalitní zázemí pro studium i akademický život nejen samotné Fakulty chemicko-technologické. Výrazně pozitivně ovlivní zajištění důstojného studijního a dalšího tvůrčího prostředí i pro ostatní fakulty univerzity.

Začleněním další fakulty v areálu uceleného univerzitního kampusu se značně zkvalitní komfort vysokoškoláků při studiu a tvůrčích výzkumných činnostech, zajištění službami a možnostmi jejich využívání včetně volnočasových aktivit. Jsou tak vytvořeny podmínky srovnatelné s předními evropskými vysokými školami a světovými standardy.

 

Ing. Valerie Wágnerová

kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice

Pardubice 28. listopadu 2008