prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
telefon +420 466 036 554, 551
e-mail prorektor@upce.cz, jiri.kulhanek@upce.cz

 

Prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. se narodil v roce 1968. V roce 1991 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Titul Ph.D. získal v roce 1996 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v oboru organická chemie. Od ledna 1992 působí na Katedře organické chemie, nyní Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické. V letech 2002 až 2012 pracoval na stejném pracovišti jako docent pro obor organická chemie. V únoru 2012 byl jmenován profesorem v témže oboru. Je autorem či spoluautorem 58 publikací v impaktovaných časopisem s více než 240 citacemi, pravidelně se účastní vědeckých konferencí doma i v zahraničí. Absolvoval též post-doktorální pobyt na Univerzitě Ludwiga Maximiliána v Mnichově. V současné době se zabývá syntézou a studiem organických chromoforů s využitím v optoelektronice.
V roce 2005 vykonával funkci předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice, v letech 2006 a 2007 funkci proděkana pro vnější vztahy Fakulty chemicko-technologické.
Prorektorem pro vědu a tvůrčí činnost byl jmenován k 1. únoru 2014 na období čtyř let.