Výše poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů platná pro akademický rok 2014/2015
 
Výše poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách vyměřených podle Statutu Univerzity Pardubice pro akademický rok 2014/2015 činí:
 
1. Poplatek za prodlouženou dobu studia vyměřený v souladu s článkem 11 odstavec 1 Statutu Univerzity Pardubice činí za každých dalších započatých šest měsíců studia 15 000,- Kč.
 
2. Poplatek za další studium vyměřený v souladu s článkem 11 odstavec 2 Statutu Univerzity Pardubice činí za každý další započatý rok studia 2 819,- Kč.
 
 
                                                                                                              Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.
                                                              vedoucí Oddělení podpory informačních systémů