Mimořádné stipendium pro nadané uchazeče o studium

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM PRO NADANÉ UCHAZEČE O STUDIUM
UNIVERZITA PARDUBICE PODPORUJE ZÁJEM NADANÝCH STUDENTŮ !
200 nejlepších uchazečů o studium získá mimořádné jednorázové stipendium 5 000,- Kč.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ UCHAZEČI O STUDIUM,
kteří splní podmínky přijímacího řízení, pravidla přiznání stipendia a zahájí své první studium v 1. ročníku bakalářského studijního programu na některé ze sedmi fakult Univerzity Pardubice v akademickém roce 2013/2014, obdrží mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,- Kč.

200 oceněných studentů bude vybráno podle splněných podmínek přijímacího řízení a pravidel dané fakulty.
Podmínky se vztahují na uchazeče o studium v rámci všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014.
Vyhodnocení a pořadí oceněných studentů bude stanoveno po ukončení celého přijímacího řízení na začátku října 2013.
Mimořádné jednorázové stipendium bude vyplaceno studentovi 1. ročníku bakalářského studijního programu, který úspěšně ukončí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního řádu UPa.
Stipendium bude zasláno na účet studenta na základě dat zápisu studia do matriky studentů a na základě poskytnutí informací studentem pro zaslání stipendia na jeho účet.

Bližší informace přímo na jednotlivých fakultách, kam se uchazeč hlásí – na studijním oddělení fakulty, případně u proděkana pro studium.

Kritéria jednotlivých fakult pro udělení stipendia:
Pořadí 200 UCHAZEČŮ O STUDIUM, kteří získají stipendium,
bude stanoveno podle splněných podmínek přijímacího řízení a pravidel dané fakulty takto:

Dopravní fakulta Jana Pernera
prvních 40
- vykonali v roce 2013 státní maturitní zkoušku z matematiky s výsledkem: výborně

Fakulta ekonomicko-správní
prvních 50
- vykonali v roce 2013 státní maturitní zkoušku s výsledkem: prospěl s vyznamenáním
- v případě většího počtu uchazečů splňujících toto kritérium bude pořadí určeno podle průměru ze státní (společné) části maturity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
prvních 23
- kteří vykonali v roce 2013 státní maturitní zkoušku z matematiky,
- v případě většího počtu uchazečů splňujících toto kritérium bude pořadí určeno podle dosažené známky z matematiky,
- pokud počet studentů se stejnou známkou z matematiky přesáhne stanovený počet, pak pořadí bude určeno podle průměrné známky ze zbývajících maturitních předmětů

Fakulta filozofická
prvních 36
- na základě výsledků přijímacích zkoušek: 3 nejlepší výsledky přijímacích zkoušek v každém oboru bakalářského studia (12 oborů) a úspěšné absolvování zimního semestru, t. j. získání minimálně 25 kreditů

Fakulta chemicko-technologická
prvních 39
- na základě výsledků státní maturitní zkoušky vykonané v roce 2013 a na základě výsledků studia v pololetí čtvrtého ročníku střední školy

Fakulta restaurování
první 2
- na základě výsledků přijímací zkoušky včetně její talentové části

Fakulta zdravotnických studií
prvních 10
- podle dosažených bodů při přijímací zkoušce z biologie: 2 nejlepší výsledky přijímacích zkoušek z biologie v každém oboru bakalářského studia (5 oborů) a úspěšné absolvování zimního semestru

Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
+420 466 036 111 (ústředna přepojí na všechny fakulty)