Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace Závěrečná zpráva
Institucionální rozvojový plán 2013 IRP2013 Kubanová Jana, doc. PaedDr., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2013
Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblast péče o kulturní dědictví (mezinárodní konference, publikace a studentské workshopy) C25 Bayer Karol, Ing./
FR
1-12/2013 PDF
Rozšíření výukových možností a koordinace výuky v oblasti technologie a nanotechnologie C8 Černošek Zdeněk, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2013 PDF
SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL C3 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2013 PDF

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2013 - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2013