Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace Závěrečná zpráva
Institucionální rozvojový plán Univerzity Pardubice pro rok 2012 RP2012 Kubanová Jana, doc. PaedDr., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2012
Konsorcium VŠ: analýza a implementace spolupráce a sdílení kapacit C36 Ludwig Miroslav, prof. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2012 PDF
Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012 C1 Kupka Tomáš, PhDr./
FR
1-12/2012 PDF
Podpora mobilit studentů magisterských a doktorských studijních programů do zemí nedosažitelných z běžných programů. CSM17 Švecová Ivana, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2012 PDF
Posílení mezioborového vzdělání studentů restaurátorských, umělecko-historických a přírodovědeckých oborů v oblasti péče o kulturní dědictví. (Mezinárodní konference a publikace) C76 Kupka Tomáš, PhDr./
FR
1-12/2012 PDF
Společný studijní bakalářský program "Ekonomika a management" v anglickém jazyce C55 Myšková Renáta, doc. Ing. et Ing., Ph.D./
FES
1-12/2012 PDF
Využití systémů IS/STAG a Moodle pro řízení elektronické formy vzdělávání C53 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2012 PDF

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012 - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2012