Nové materiály pro paměťová média CD, DVD, Blu ray disky

Aneb modelové systémy chalkogenidových skel v laboratoři profesora Jiřího Málka.
 
Tým profesora J. Málka zajímají mechanismy růstu krystalů, podmínky a rychlost růstu, navrhují nové modely růstu krystalů. Jedná se sice o základní výzkum, ale následně tyto výsledky mohou ovlivnit vyhledávání nových materiálů, například pro paměťová média.Paměťová media pracují na principu, kdy se laserovým paprskem indukuje růst krystalu v chalkogenidové tenké vrstvě v daném mediu, a tím se zaznamená informace.
 
Chalkogenidové materiály jsou tvořeny takzvanými chalkogenidy (síra, selen, telur) a jejich sloučeninami s dalšími prvky, například s germaniem, antimonem, bismutem apod. „Výhodou je příprava velké variability složení“, říká ing. Jaroslav Barták. Tým profesora J. Málka se zabývá studiem jejich vlastností.
 
Projdeme cestu přípravy určitého typu chalkogenidového skla, jehož vlastnosti pracovníci laboratoře dále zkoumají.
Profesor J. Málek objasňuje: „Studujeme vlastnosti připravených vzorků chalkogenidových materiálů, například měříme růst krystalů pomocí mikroskopických metod. Vzhled krystalů se liší podle připraveného složení a podmínek růstu.
Z naměřených údajů navrhujeme modely popisující růst krystalů. K tomu však ještě potřebujeme znát viskozitu a termodynamické parametry. Z těchto údajů počítáme růstové modely a snažíme se předpovědět chování daného systému při různých podmínkách. Zajímá nás mechanismus a podstata studovaných procesů, čili obecnější jevy, které mají dopad na nové technologie.“
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.