Rychlá daignostika kardiovaskulárních onemocnění

je výsledkem výzkumu profesora Michala Holčapka, který se zaměřil na lipidy.
 
Vypracoval metody pro separaci, identifikaci a kvantifikaci tříd nepolárních lipidů (např. acyglyceroly, voskové estery a uhlovodíky) a polárních lipidů (fosfatidylcholiny, fosfatidylethanolaminy, sfingomyeliny, glykoglycerolipidy, atd.) s využitím moderních hmotnostně spektrometrických technik.
 
Profesor Michal Holčapek porovnával lipidomické profily plazmy a erythrocytů u zdravých dobrovolníků s vybranými skupinami pacientů trpících kardiovaskulárními chorobami, aby nalezl nové lipidické biomarkery pro včasnou diagnostiku těchto nemocí. V současnosti je výzkum ukončen. Nyní je řada na lékařích.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.