Zásady meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MVS a MMVS)

 1. Pro zaměstnance Univerzity Pardubice je služba hrazena z rozpočtu univerzitní knihovny. Studenti a doktorandi hradí následující poplatky:
  - výpůjčky knih v rámci ČR - poplatek 50 Kč za 1 knihu
  - výpůjčky knih v rámci Evropy (mimo Velkou Británii) - poplatek 250 Kč + 100 Kč poštovné
  - v rámci ostatních zemí - poplatek 450 Kč + 100 Kč poštovné
  - xerokopie článků v rámci ČR - poplatek 5 Kč za stránku
  - xerokopie článků ze zahraničí - poplatek 10 Kč za stránku

   
 2. Uživatelé z řad veřejnosti hradí skutečně vzniklé náklady (poplatky stanovené půjčující knihovnou, poštovné, platby za kopie apod.)
   
 3. Výpůjční lhůty a způsob zpřístupnění* stanovuje půjčující knihovna a uživatel je povinen je bezpodmínečně dodržet. Případné sankční poplatky za nedodržení je povinen uhradit.
   
 4. Maximální počet současně vyřizovaných požadavků je
  3 pro studenty,
  10 pro pedagogy,
  2 pro veřejnost.
  Vyřizovány budou jednoznačně identifikovatelné požadavky.

   
 5. Minimální identifikační údaje pro knihy:
  - autor,
  - název,
  - ISBN a/nebo rok vydání.

   
 6. Minimální identifikační údaje pro kopie článků:
  - název zdrojového dokumentu,
  - autor,
  - název článku,
  - ročník, rok, číslo, strany.

   
 7. Požadavek musí být opatřen datem, do kterého je jeho vyřízení aktuální. Doba potřebná k zajištění publikace z knihoven v ČR je 3-6 týdnů, ze zahraničí 6 týdnů až tři měsíce.
   
 8. Žádost o meziknihovní výpůjčku či kopii článku podávají uživatelé buď elektronicky prostřednictvím žádanky vyvěšené na webových stránkách knihovny, nebo písemně prostřednictvím žádanky dostupné u výpůjčního či informačního pultu. Vyplněnou elektronickou žádanku je nutno zaslat na adresu mvs@upce.cz, papírovou odevzdat u výpůjčního pultu.
   
 9. U žádostí o mezinárodní meziknihovní výpůjčku knihy podaných kategoriemi D, S, SL, SX a V pracovník zajišťující meziknihovní službu požadavek vyhodnotí a sdělí elektronickou poštou uživateli celkovou výši poplatku. Pokud uživatel s poplatkem vysloví souhlas, je požadavek vyřízen a poplatek zapsán do konta čtenáře jako dluh. Kniha je uživateli vypůjčena po zaplacení tohoto dluhu. V případě rozdílu mezi odsouhlasenou a skutečnou cenou, který byl způsoben neočekávanou změnou při vyřizování požadavku, je rozdíl zapsán do konta čtenáře a vyrovnán při příští osobní návštěvě uživatele ve formě doplatku či vrácení přeplatku.
   
 10. U ostatních zpoplatněných žádostí je považováno za souhlas se stanoveným poplatkem již podání žádosti o meziknihovní výpůjčku či kopii článku. Poplatek je opět zapsán do konta čtenáře ve formě dluhu a kniha či kopie článku jsou uživateli vydány po vyrovnání tohoto dluhu.

 

* Publikace z oblasti humanitních a společenských věd vypůjčené ze zahraničí prostřednictvím oddělení mezinárodních meziknihovních služeb Národní knihovny ČR se půjčují pouze prezenčně v prostorách UK.