Základní pojmy

Auto-archivace: (self-archiving) je vložení plného textu publikovaného dokumentu do repozitáře. Uložit dokument do repozitáře není časově náročné, pro vkládání bibliografických informací (metadat) k plnému textu dokumentu lze využít nástroje pro dávkové importy z citačních databází a následné vložení plného textu může provést autor sám nebo s asistencí knihovníka-administrátora repozitáře.

Preprint: autorská verze článku, předaná k publikování (verze před recenzním řízením).

Postprint: autorská verze článku po zapracování připomínek z recenzního řízení, ale před konečným zformátováním vydavatelem (verze neobsahuje číslování, vydavatelská záhlaví, zápatí, apod.). Jde o verzi shodnou s publikovaným článkem po stránce obsahové, nikoli po stránce formální. Nejedná se o verzi (autorský reprint), který autor obdrží od vydavatele.

Repozitář: Elektronický systém, který zachycuje, uchovává a zpřístupňuje výsledky vědecko-výzkumné práce [FOSTER, GIBBONS. D-Lib Magazine [online]. 2005, vol. 11, no. 1.]

  • Institucionální repozitář: systém, který v digitální podobě eviduje, uchovává a zpřístupňuje výsledky intelektuální činnosti institucí zabývajících se výzkumem a vývojem. Na univerzitě jsou do systému zahrnuty diplomové a disertační práce a články publikované ve vědeckých časopisech a sbornících.
  • Oborový repozitář: systém, který v digitální podobě eviduje, uchovává a zpřístupňuje výsledky vědecko-výzkumné činnosti v určitém oboru. Známý je např. ArXiv pro fyziku, matematiku a informatiku, který spravuje Cornell University Library, nebo RePec pro ekonomické vědy.