Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Pardubice

Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Pardubice
Interní grantová agentura Univerzity Pardubice (IGA UPa) organizačně zajišťuje Studentskou grantovou soutěž (SGS). Rozhoduje o podpoře specifického vysokoškolského výzkumu, studentských projektů a studentských vědeckých konferencí na Univerzitě Pardubice.
 
SGS je financována zejména z účelové podpory poskytované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy podle stanovených pravidel.
 
Projekty řešené v roce 2017:
 
Téma:  Hygiena a epidemiologie v ošetřovatelské praxi - součást managementu kvality péče
 1. Prevence infekce v místě chirurgického výkonu
 2. Prevence infuzní flebitidy na vybraném klinickém pracovišti
 3. Sledování incidence sepsí ve vybraných zařízeních Nemocnic Pardubického kraje a.s.
 4. Bariérový režim v péči o pacientku s multirezistentní infekcí
 5. Dodržování bariérového režimu o pacienta s multirezistentní infekcí 
 6. Možnosti prevence infekcí močového ústrojí ve zdravotní péči 
 7. Edukace všeobecných sester v oblasti prevence ventilátorové pneumonie
 
Hlavní řešitelka: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.
Spoluřešitelé:  Mgr. Marie Holubová, Ph.D.; Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.;
Interní doktorandky: Mgr. Helena Petržílková; Mgr. Lenka Škaroupková;
Studentky magisterského studia: Bc. Michala Bačkovská; Bc. Markéta Guderová; Bc. Michaela Kalčíková Hisemová; Bc. Barbora Lidáková; Bc. Kristýna Odložilíková; Bc. Nikola Řeháčková; Bc. Kamila Svobodová.
 
 
Téma: Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči
 1. Hodnocení kvality života a dalších parametrů u pacientů s karcinomem hrtanu (WHOQOL-BREF, EAT10, vyšetření hlasového pole)
 2. Hodnocení kvality života a hlasových potíží u pacientů s onemocněním hrtanu (WHOQOL-BREF, VHI)
 3. Screening sluchu u novorozenců
 4. Komunikační problémy pacientů s nedoslýchavostí
 5. Mikrobiální osídlení tracheostomických kanyl u pacientů s umělou plicní ventilací
 
Hlavní řešitelka: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Vít Blanař; prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.; MUDr. Iva Bártová;  Eva Boháčová; MUDr. Jaroslav Preisler;
Studentky magisterského studia: Bc. Iva Benešová;  Bc. Barbora Blechová; Bc. Veronika Dočkalová; Bc. Soňa Součková, DiS.;  Bc. Nikola Špičková; Bc. Lenka Teichmanová.
 
 
Téma:  Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví
 1. Bezpečné zacházení s léčivými přípravky
 2. Management bolesti
 3. Management kvality v perioperační péči
 4. Hodnocení spokojenosti
 5. Hodnocení kvality života
 6. Kvalita kulturně kompetentní péče
Hlavní řešitelka: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Spoluřešitelé: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.; Petra Mandysová, MSN, Ph.D.; Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.;  Mgr. Ondřej Pleskot; Věra Záhorová, Ph.D.;
Interní doktorandky: Mgr. Iveta Černohorská; Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.; Mgr. Petra Pavlová; Mgr. Zuzana Škorničková;
Studentky magisterského studia: Bc. Karin Hannigová; Bc. Michaela Hronková; Bc. Kristýna Juříčková; Bc. Kamila Klinerová; Bc. Barbora Kuželová.
 
 
Projekty řešené v předchozích letech:
 
2016

Název

Hlavní řešitel

Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016

Moravcová Markéta, Mgr., Ph.D.

Hodnocení zdravotního stavu pacientů

v otorinolaryngologii

Blanař Vít, Mgr.

 
2015
Název
Hlavní řešitel
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015
Holá Jana, Ing., Ph.D.
Vybraná témata porodnictví a gynekologie
Macková Marie, PhDr., PhD.
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie
Škvrňáková Jana Mgr., Ph.D.
 
2014
Název
Hlavní řešitel
Historie ošetřovatelství
Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D.
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie
Vít Blanař, Mgr.
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014
Holá Jana, Ing., Ph.D.
Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability
Macková Marie, PhDr., PhD.
 
2013
Název
Hlavní řešitel
Přesnost měření u teploměrů užívaných na dětském oddělení
Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D.
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních
Holá Jana, Ing., Ph.D.
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi
Jedlinská Martina, Mgr.
Historie a současnost ošetřovatelství
Macková Marie, PhDr., PhD.
 
2012
Název
Hlavní řešitel
Přesnost měření u teploměrů užívaných na dětském oddělení
Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D.
Komunikace zdravotnického zařízení
Holá Jana, Ing., Ph.D.
Vztah Reminiscenční terapie a depresivity seniorů
Jedlinská Martina, Mgr.
Využití Konverzačních mapTM  v edukaci pacientů s diabetem
Doležalová Barbora, MUDr.
Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů
Mandysová Petra, MSN
Hodnocení hlasových potíží u pacientů s onemocněním hrtanu
Škvrňáková Jana, Mgr.,  Ph.D.
Prognóza čichu u osob s hyposmií a anosmií
Brothánková Pavlína, Mgr.