Celostátní kolo 2013

VIII. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů
 
Fakulta zdravotnických studií (FZS) připravila v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci (ZSPI), VIII. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, která se uskutečnila v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice (UPa) dne 25. dubna 2013. Studenti měli možnost prezentovat výsledky výzkumu, který byl součástí jejich závěrečných prací, a to nejen před svými kolegy, ale i před odbornou veřejností.
 
Konferenci zahájili doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., prorektorka pro rozvoj a prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., děkan FZS. Této konference se zúčastnilo 142 studentů FZS a dalších vysokých škol a 26 hostů. Se soutěžními příspěvky vystoupilo 15 studentů ze sedmi univerzit z České republiky. Fakultu zdravotnických studií UPa na celostátním kole soutěže reprezentoval student bakalářských studijních programů Oldřich Hošek a tři studentky z magisterských studijních programů -  Bc. Kamila Marková, Bc. Anna Vojtová a Bc. Jana Pechová, kteří se umístili na předních místech fakultního kola. Dalšími účastníky soutěže byli studenti z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ze Západočeské univerzity v Plzni, z Ostravské univerzity v Ostravě, z Masarykovy univerzity v Brně, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Univerzity Karlovy v Praze.
 
Prezentace studentů hodnotila odborná komise podle předem daných kritérií. Předsedkyní komise byla doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dalšími členy odborné komise byly MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Mgr. Alena Brdičková a MUDr. Zuzana Kala Grofová z Pardubické krajské nemocnice, a.s. a Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. z FZS.  
 
 
Výsledky:
 
 
Bakalářské práce:
 
Poř.
Jméno
Název práce
Univerzita
Vedoucí práce
1.
 Eva Šindelářová
Problematika pádů na lůžkovém oddělení z pohledu všeobecné sestry
Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Jaroslava Nováková
2.
 Lucie Lopočová
Dodržování režimových opatření u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin III. a IV. stupně
Ostravská univerzita v Ostravě
Mgr. Soňa Bocková
3.
 Eva Brejchová
Poporodní deprese z pohledu porodní asistentky
Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Kateřina Ratislavová
 
 
Magisterské práce:
 
Poř.
Jméno
Název práce
Univerzita
Vedoucí práce
1.
Bc. Hana Bořilová
Vliv edukace všeobecnou sestrou na hygienické návyky u dětí předškolního věku
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.
2.
Bc. Kamila Marková
Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů
Univerzita Pardubice
Mgr. Martina Jedlinská
3.
Bc. Jana Pechová
Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů
Univerzita Pardubice
Petra Mandysová, MSN
 
 
Publikum se shodlo s odbornou komisí a ocenilo jako nejlepší práci bakalářských studijních programů Problematika pádů na lůžkovém oddělení z pohledu všeobecné sestry (Eva Šindelářová ze Západočeské univerzity v Plzni), jako nejlepší práci magisterských studijních programů Vliv edukace všeobecnou sestrou na hygienické návyky u dětí předškolního věku (Bc. Hana Bořilová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích).
 
Prezentace všech zúčastněných studentů měly vysokou odbornou úroveň. Pro studenty bylo jistě přínosem vyzkoušet si prezentaci výsledků své práce před zkušenými pedagogy i před studenty naší fakulty i jiných vysokých škol.
 
I když se jednalo již o osmý ročník celostátní konference, bylo v tomto roce do konference zakomponováno několik inovací. Inovační prvky spočívaly ve sdělení odborníka z praxe a představení Studentské grantové soutěže UPa. Jako odborník z praxe vystoupila MUDr. Zuzana Kala Grofová s přednáškou Dobré a rozumné jídlo nás podpoří na cestě ke zdraví. Studentskou grantovou soutěž představili Mgr. Vít Blanař, student Ph.D. a  Bc. Kamila Marková.
 
Celostátní kolo konference bylo finančně podpořeno Pardubickým krajem a Magistrátem města Pardubic. Současně bylo zařazeno jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků nelékařských zdravotnických povolání.

 

Ing. Eva Kynclová
Fakulta zdravotnických studií UPa