O katedře

 
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce je součástí Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice, která byla ustanovena k 1. 1. 2007 transformací z Ústavu zdravotnických studií založeného v roce 2002. Počátky vzdělávání porodních asistentek v Pardubicích však sahají až do roku 1930, kdy byl založen v Pardubicích Státní ústav pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek.
 
V současné době nabízí katedra dva bakalářské studijní obory v prezenční formě a navazující magisterský studijní obor v prezenční formě a kombinované formě. V bakalářském stupni studia se jedná o studijní program Porodní asistence/studijní obor Porodní asistentka a studijní program Zdravotně sociální péče/ studijní obor Zdravotně-sociální pracovník. V magisterském stupni studia nabízí katedra dvouletý navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví/studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví v prezenční a kombinované formě studia. Studijní obor je určen absolventům bakalářského studijního oboru Porodní asistentka.
 
Cílem katedry je připravovat a realizovat studijní programy umožňující získání vzdělání a profesní kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky Světové zdravotnické organizace, Evropské unie a národních právních norem. Snahou je rozšiřovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby respektovala potřeby a požadavky praxe.
 
Ve vědeckovýzkumné práci se Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších. Společně s ostatními katedrami Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřují na zvyšování kvality výuky v oblasti porodní asistence, souvisejících klinických oborů, ošetřovatelství a v oblasti zdravotně sociální práce. S katedrou spolupracují další odborní pracovníci, kteří vyučují studenty v dalších příbuzných medicínských a sociálních oborech.
 
Personální obsazení se skládá z odborníků v oblasti medicíny, porodní asistence, ošetřovatelství a sociální práce. Akademičtí pracovníci jsou tedy odborníky ve zdravotnictví a v sociální oblasti, úzce spolupracují s klinickými pracovišti Nemocnic Pardubického kraje, a.s. a dalšími státními či nestátními zdravotnickými a sociálními institucemi po celé České republice.
 
K vzájemné spolupráci dochází taktéž s vysokými školami zaměřenými také na výuku porodní asistence, ošetřovatelství a oborů zaměřených na zdravotně sociální oblast.
 
Oddělení porodní asistence Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce od roku 2015 úzce spolupracuje a podílí se na aktivitách pobočného spolku profesní organizace porodních asistentek České komory porodních asistentek, z. s. – Spolek porodních asistentek Pardubického kraje (www.ckpa.cz, ).