O katedře

Historie Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií se píše teprve od roku 2007, ale její existence je postavena na pevných základech a dlouholetých zkušenostech ošetřovatelského školství v Pardubicích, jehož kořeny sahají až do roku 1930.
 
Činnost Katedry ošetřovatelství bezprostředně navazuje na předchozí pětileté období působení Ústavu zdravotnických studií. Dlouhou tradici na katedře má výchova a vzdělávání všeobecných sester v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, který je na Univerzitě Pardubice realizován od roku 2002. Zdánlivě mladý studijní program vychází z více než padesátiletých zkušeností ve vzdělávání sester na Střední zdravotnické škole v Pardubicích, jež proslula vysokou úrovní výuky a kvalitou svých absolventů.
 
V současné době nabízí Katedra ošetřovatelství bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia, magisterský studijní program Ošetřovatelství, obory Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – v prezenční a kombinované formě studia.
 
Cílem katedry je připravovat a realizovat takové studijní programy, které umožní studentům získávat vzdělání a profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání v souladu s kritérii a požadavky evropské strategie Světové zdravotnické organizace a které studenty připraví k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace. Její snahou je rozšiřovat nabídku studijních programů a oborů tak, aby vycházela z potřeb a požadavků praxe.
 
Ve vědecko-výzkumné práci se Katedra ošetřovatelství podílí na řešení výzkumných záměrů Fakulty zdravotnických studií, interních grantů Univerzity Pardubice, grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších projektů, zaměřených zejména na zvyšování kvality výuky v oblasti ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví a na zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Ve spolupráci s dalšími odborníky katedra participuje na studiích z různých oborů medicíny, psychologie a farmakologie, jejichž cílem je zhodnotit, případně zkvalitnit diagnostické a terapeutické postupy, zlepšit informovanost a kvalitu života pacientů.
Akademičtí pracovníci katedry úzce spolupracují především s jednotlivými klinickými pracovišti nemocnic Pardubického kraje, a.s., se  Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje, Hospicem Sv. Štěpána v Litoměřicích, Hospicem Chrudim a dalším zdravotnickým a sociálním zařízením v Pardubickém a Královehradeckém kraji.
 
Katedra v souladu s cíli fakulty podporuje a rozvíjí vzájemnou spolupráci s českými i zahraničními vysokými školami zaměřenými na výuku ošetřovatelství a souvisejících oborů.